17.08.2023 Prawo pracy

Wyższe odpisy na ZFŚS. Odmrożenie funduszu, korzyści dla pracowników


Nowelizacja tegorocznej ustawy okołobudżetowej zakłada odmrożenie i zwiększenie odpisów na ZFŚS, czyli na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dla pracowników, których pracodawca tworzy taki fundusz, oznacza to powrót wypłaty m.in. świadczeń urlopowych.

Wyższe odpisy na ZFŚŚ od lipca 2023

Zgodnie z nowelizacją ustawy okołobudżetowej, art. 5l ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zyskał nowe brzmienie. Mianowicie od lipca 2023 r. (z mocą wsteczną) podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest kwota 5104,90 zł, czyli wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.

Przypomnijmy, iż przed nowelizacją podstawą naliczania odpisu na ZFŚS była kwota 4434,58 zł, czyli kwota średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne kwoty obligatoryjnych odpisów na ZFŚS, od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023:

Wysokość odpisu w % na jednego pracownika zależnie od warunków pracy i naukiKwota odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023Kwota odpisu obowiązująca przed nowelizacją
37,5% – na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy)1914,34 zł1662,97 zł
50% – na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach2552,45 zł2217,29 zł
5% – na jednego młodocianego pracownika w I roku nauki255,25 zł221,73 zł
6% – na jednego młodocianego pracownika w II roku nauki306,29 zł266,07 zł
7% – na jednego młodocianego pracownika w III roku nauki357,34 zł310,42 zł

Nowelizacja tegorocznej ustawy okołobudżetowej na 2023 r. przewiduje, że pracodawcy odprowadzą odpisy w terminie do 30 września 2023 r wraz ze wzrostem odpisu, który ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.

2 sierpnia 2023 r. nowelizacja ustawy okołobudżetowej (ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw) została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu następnym po ich ogłoszeniu, a ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia 2023 r.

Czytaj także: Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – od 1 lipca ważne zmiany dla pracodawców

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i kto musi go utworzyć?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz tworzony przez pracodawcę, którego środki przeznaczane są na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz:

 • pracowników i ich rodzin,
 • emerytów i rencistów (czyli byłych pracowników) i ich rodzin,
 • pozostałych osób wskazanych przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mają obowiązek utworzyć pracodawcy:

 • zatrudniający co najmniej 50 pracowników
 • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenia ZFŚS wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

W obu przypadkach liczbę zatrudnionych określa się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty. Przy czym pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i zakładów samorządowych muszą utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych osób.

Środki zgromadzone na rachunku ZFŚS służą m.in.:

 • dofinansowaniu do urlopu pracowników (tzw. świadczenie urlopowe lub wczasy pod gruszą),
 • finansowaniu działalności kulturalno-oświatowej,
 • finansowaniu działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • finansowaniu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w innej formie
 • finansowaniu pomocy materialno-rzeczowa lub finansowa, na przykład zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników, zapomoga dla pracowników z powodu zdarzeń losowych
 • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe dla pracowników, na przykład może to być pożyczka mieszkaniowa lub remontowa.

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Przekazania na rachunek bankowy Funduszu równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca dokonuje w terminie do 30 września 2023 r., ale w terminie do 31 maja 2023 r. pracodawcy powinni byli przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wyższe świadczenie urlopowe z ZFŚŚ dla pracowników

Świadczenie urlopowe czyli tzw. wczasy pod gruszą to świadczenie pieniężne wypłacane przez pracodawcę raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przed nowelizacją podstawowa wysokość świadczenia urlopowego z ZFŚS wynosiła 1662,97 zł na jednego pracownika, co stanowi 37,5% średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4434,58 zł).

Ustawa okołobudżetowa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe regulacje weszły w życie, a tym samym wysokość świadczenia urlopowego wzrosła do 1914,34 zł, czyli 37,5% kwoty 5104,90 zł, czyli wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. Wzrost wynosi 251,37 zł. w stosunku do poprzednio obowiązującej kwoty.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa