Polityka prywatności i plików cookie


§.1 Postanowienia Ogólne – zasada ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hrubieszowskiej 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000028831, , NIP: 5260012988 REGON: 012548510. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników Internetu do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym udostępnianym w domenie https://www.ca-staff.eu/ (zwanym dalej „ca-staff.eu”).
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
  Iwona Rzońca: iod@ca-staff.eu, Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Osoby odwiedzające domenę ca-staff.eu mogą przeglądać strony internetowe ca-staff.eu bez podawania danych osobowych.

§.2  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  1. korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy kontaktowe podane na stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeżeli użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
  4. wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez użytkownika do wzięcia udziału w szkoleniu, webinarium, konferencji i uczestnictwem w nich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencja niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, niemożność otrzymania newslettera, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji, niemożność wzięcia udziału w szkoleniu, webinarze, konferencji.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

§.3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza następujący zakres danych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
 2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newslettera, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenia szkolenia, konferencji, a także w celach statystycznych.
 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

  3.a Logi serwera: Serwer strony internetowej zapisuje  adres IP  użytkownika w standardowym logu serwera. Administrator używa  logów serwera  dla diagnozowania problemów z  serwerem, badania sposobu użytkowania  strony ca-staff.eu, prowadzenia statystyk oraz do poprawy jej funkcjonowania. Logi IP nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.

  3.b Ciasteczka (Cookies): strona ca-staff.eu może używać „ciasteczek” do kontroli dostarczania treści i monitorowania aktywności  strony. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator dokonuje monitorowania informacji o użytkowniku  korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na stronie internetowej korzystamy również z wtyczek do portali społecznościowych, umożliwiające przechodzenie ze strony www.ca-staff.eu na nasze profile w mediach społecznościowych, udostępnianie na tych portalach treści z naszej strony internetowej oraz gromadzenie danych statystycznych. Może to powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników. Informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników podczas korzystania z danej platformy społecznościowej są dostępne w Polityce prywatności danego dostawcy.

§.4. Media społecznościowe

1. Posiadamy profile na poniższych portalach społecznościowych:
• LinkedIn
• Facebook
• Twitter

2. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, którzy wykonali co najmniej jedno z poniżej wymienionych działań:

a. Kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”
b. Opublikowanie komentarza do postu Administratora
c. Opublikowanie recenzji Administratora na danym portalu
d. Przesłanie wiadomości za pośrednictwem danej platformy społecznościowej

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikami profilu na danej platformie społecznościowej: odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedzi na komentarz i nie są przekazywane poza daną platformę społecznościową.

3. Zakres danych przetwarzanych w ramach profili Administratora w mediach społecznościowych obejmuje:

a. identyfikator użytkownika, np. imię i nazwisko
b. dane identyfikacyjne konta użytkownika
c. zdjęcie profilowe
d. zdjęcia zamieszczone przez danego użytkownika na profilu Administratora (np. w komentarzu)
e. treść komentarzy
f. treść wiadomości przesyłanych za pomocą danej platformy społecznościowej
g. anonimowe dane statystyczne gromadzone za pomocą plików cookies.

§.5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail contact@ca-staff.eu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika lub poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 2,01-209 Warszawa .
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§.6Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostarczających rozwiązań do przechowywania danych i zarządzania danymi i przeglądów jakości. Zakres danych osobowych przekazanych stronie trzeciej obejmuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danej usługi. Dane mogą być przekazywane stronie trzeciej tylko na podstawie umowy powierzenia danych, przy spełnieniu przez dostawcę usługi rygorystycznych standardów bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe są udostępniane właścicielowi portalu skocznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
   

§.7.  Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

§.8. Prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§.9. Akceptacja polityki prywatności

 1. Korzystając ze strony ca-staff.eu Użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności.

Jesteśmy częścią Grupy Advartis
oferującej kompleksowe usługi dla biznesu

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa