17.04.2024 Prawo pracy

Projekt zmian dotyczący ochrony pracowników przyjęty


16 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. Wdraża on dyrektywę UE i ma celu ochronę zdrowia pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dla pracodawców nowe przepisy będą oznaczać kolejne obowiązki. Jakie?

Ochrona zdrowia pracowników – będą zmiany w Kodeksie pracy

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy mają na celu skuteczniejszą ochronę zdrowia pracowników i dotyczą art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi.

Na mocy nowych przepisów ma zostać rozszerzony katalog substancji m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale. Uregulowane mają zostać także obowiązki pracodawców w przypadku zatrudniania pracowników w warunkach narażenia na działanie takich substancji.

Nowelizacja ma ponadto umożliwić wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Warto wspomnieć, że substancje reprotoksyczne mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u osób dorosłych mężczyzn i kobiet oraz na rozwój ich potomstwa, dlatego ważne jest, aby chronić pracowników przed substancjami mającymi takie działanie.

Nowe obowiązki pracodawców, a ochrona przed substancjami reprotoksycznymi

Substancje reprotoksyczne, podobnie jak te rakotwórcze lub mutagenne, mogą mieć niekorzystny i nieodwracalny wpływ zdrowie pracowników i ich potomstwa.

Tymczasem według danych Centralnego Instytutu Medycyny Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego substancje reprotoksyczne występują w polskich przedsiębiorstwach, zwłaszcza stosowane są w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie. Narażona na kontakt z takimi substancjami może być więc duża część pracowników.

Jak zatem chronić pracowników? Zgodnie z projektowanymi zmianami przepisów Kodeksu pracy, pracodawca prowadzący działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy będzie miał obowiązek:

  • rejestrowania wszystkich rodzajów prac w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, określonych w wykazie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym,
  • prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy w/w pracach,
  • monitorowania stanu zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym,
  • stosowania odpowiednich środków prewencji, w tym środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • zgłaszania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu reprotoksycznym.

Nowe przepisy o ochronie pracowników – od kiedy?

W projekcie ustawy przewidziano okres przejściowy na wydanie przepisów wykonawczych, wynoszący 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast wejście w życie ustawy ma nastąpić po 14 dniach licząc od jej ogłoszenia.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy Ci pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa