10.10.2023 Prawo pracy

Składki ZUS 2024 będą wyższe, wzrosną też koszty zatrudnienia pracownika


Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej w roku 2024 wpłynie na wysokość wpłat do ZUS oraz świadczeń przez ZUS wypłacanych. Efektem będzie m.in. wzrost składek ZUS dla nowych firm oraz wyższy dodatek dla pracowników pracujących w nocy. Co dokładnie i o ile wzrośnie? Wyjaśniamy. 

Podwyżka płacy minimalnej, a inne wskaźniki  

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wiele różnych wskaźników obejmujących m.in. niektóre składki ZUS oraz świadczenia takie jak dodatek za pracę w nocy czy odprawa pieniężna. W roku 2024 minimalna płaca zostanie podniesiona dwa razy: 

  • od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4.242 zł  
  • od 1 lipca 2024 r. do wysokości 4.300 zł 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 15 września 2023 r. i wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. 

Wyższy Mały ZUS dla nowych firm od stycznia 2024 r. 

Podstawa służąca wyliczeniu preferencyjnej składki ZUS dla nowo powstałych działalności gospodarczych, czyli tzw. Mały ZUS, zależy od wysokości płacy minimalnej i wynosi 30% jej wysokości. 

Biorąc pod uwagę dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2024 r, preferencyjna podstawa ZUS dla nowych firm wyniesie odpowiednio: 

  • od 1 stycznia 2024 r. – 1272,60 zł brutto 
  • od 1 lipca 2024 r. – 1290 zł brutto 

Obecnie natomiast, w okresie od lipca do grudnia 2023 r. powyższa podstawa wynosi 1080 zł. 

Kwoty poszczególnych preferencyjnych składek od 1 stycznia do 1 lipca 2024 r. wyniosą natomiast: 

  • składka emerytalna – 248,49 zł 
  • składka rentowa – 101,84 zł 
  • składka chorobowa – 31,19 zł 
  • składka wypadkowa – 21,26 zł 

Przypomnijmy, iż preferencyjne składki ZUS dla nowych firm przysługują przez pierwsze 24 pełne miesiące. 

Poniższa tabela prezentuje zmiany składek w ramach Małego ZUS:

Składki Mały ZUS 
Rodzaj składki Okres lipiec-grudzień 2023 Okres styczeń-lipiec 2024  Okres lipiec-grudzień 2024 
Składka emerytalna 210,82 248,49 251,81 
Składka rentowa 86,40 101,84 103,20 
Składka chorobowa 26,46 31,19 31,61 
Składka wypadkowa 18,04 21,26  21,55 

Wyższy dodatek za pracę w nocy w 2024 r. 

Dodatek za pracę w nocy przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, praca w porze nocnej to praca odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00.  

Wysokość dodatku za pracę w nocy oblicza się dzieląc płacę minimalną przez ilość godzin pracy w miesiącu i mnożąc o 20%.  

Dodatek za pracę w nocy = płaca minimalna / ilość godzin pracy w miesiącu x 20% 

Przykładowo we wrześniu 2023 r. wymiar czasu pracy to 168 godzin, a wysokość płacy minimalnej to 3600 zł, zatem dodatek za godzinę pracy w nocy wyniesie odpowiednio 4,29 zł.  

W styczniu 2024 r. dodatek za godzinę pracy w nocy wzrośnie do 5,05 zł, czyli o 0,76 zł w stosunku do września 2023. 

Odprawy pieniężne i inne świadczenia także w górę 

Inne należności takie jak m.in. odprawy pieniężne czy świadczenia pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką także wzrosną w roku 2024. Wzrost spowodowany jest uzależnieniem ich wysokość jest od wielkości płacy minimalnej.  

Poniższa tabela prezentuje zmianę wysokości poszczególnych wskaźników w roku 2024 r.:

Rodzaj świadczenia Okres stycznia do lipca 2024, wysokość płacy minimalnej 4242 PLN brutto Okres od lipca do grudnia 2024, wysokość płacy minimalnej 4300 PLN brutto Okres od lipca do grudnia 2023, wysokość płacy minimalnej 3600 PLN brutto 
Maksymalna odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn nieleżących po stronie pracownika 63 630 PLN 64 500 PLN 54 000 PLN 
Minimalna wysokość odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu 4 242 PLN 4 300 PLN 3 600 PLN 
Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju z przyczyn nieleżących po stronie pracownika  4 242 PLN 4 300 PLN 3 600 PLN 
Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką 8 484 PLN 8 600 PLN 7 200 PLN 
Świadczenie szkoleniowe dla osoby, z którą rozwiązano stosunek pracy w wyniku zwolnień monitorowanych  8 484 PLN 8 600 PLN 7 200 PLN 

Jak pokazuje powyższa tabela, płaca minimalna wpływa na wiele różnych świadczeń, a dwukrotna podwyżka najniższego wynagrodzenia w roku 2024 i to aż o 20% w stosunku do roku poprzedniego przyczyni się do znacznego wzrostu zarówno przyszłorocznych świadczeń, jak i obciążeń, takich jak na przykład składki ZUS dla nowych firm.  

Wzrost płacy minimalnej a pracodawcy 

Duży wzrost płacy minimalnej, która ma stanowić niemal 55% średniego wynagrodzenia prognozowanego na przyszły rok (7794 PLN), stanowić będzie bardzo duże obciążenie dla pracodawców.  

Koszt zatrudnienia jednego pracownika na najniższej krajowej wzrośnie od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 5111 PLN, a od 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 5181 PLN. Przypomnijmy, iż w obecnie w okresie od 1 lipca 2023 koszt pracodawcy przy zatrudnieniu jednego pracownika zarabiającego płacę minimalną wynosi 4337 PLN. 

Zmiana płacy minimalnej, a umowa z pracownikiem  

Pracodawcy w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej mają obowiązek sporządzić i wręczyć pracownikom na płacy minimalnej aneks do umowy, jeśli ich wynagrodzenie w umowie zostało określone kwotowo. W przypadku umów, w których jest zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy pracodawca może nie sporządzać aneksu i po prostu poinformować pracownika o zmianie w wysokości wynagrodzenia. Istnieje też opcja podwyższenia wynagrodzenie za pracę w postaci premii do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!

Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa