23.05.2023 Prawo pracy

Kary za niewydanie świadectwa pracy zgodnie z nowym wzorem


Od 23 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy za sprawą wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. Niewydanie pracownikowi w terminie dokumentu według nowego wzoru to wykroczenie. Jaka kara grozi pracodawcy za niewywiązanie się z tego obowiązku?

Jakie dodatkowe informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.?

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. wprowadziło obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji o liczbie dni wykorzystanych w danym roku kalendarzowym:

  1. okazjonalnej pracy zdalnej
  2. urlopu opiekuńczego
  3. zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej

O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Kiedy i w jakim terminie pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek sporządzić i przekazać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Świadectwo pracy ma być wydane:

  • w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy lub
  • w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy.

Świadectwo może być przesłane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej pocztą, jeżeli z przyczyn obiektywnych osoby te z przyczyn obiektywnych nie mogą odebrać dokumentu w ciągu wspominanego powyżej 7-dniowego terminu. Pracodawcy musi wysłać je w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu.

Zobacz także: Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 roku

Odpowiedzialność wykroczeniowa za niewydanie świadectwa pracy w nowej formie w terminie

Za niewydanie świadectwa pracy w ustawowym terminie lub niewydanie go w nowej formie pracodawcy grozi odpowiedzialność wykroczeniowa. Wykroczenie to podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Odpowiedzialności tej może podlegać również pracownik firmy upoważniony do wystawiania świadectw pracy.

Świadectwo pracy powinno być jak najszybciej dostosowane do nowego wzoru. Przepisy weszły już w życie, więc każdorazowe wydanie świadectwa niezgodnego z nowym wzorem podlega karze grzywny do 30 000 zł. Pracodawcy oraz działy kadr i płac powinny mieć to na uwadze.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 912).

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa