5.09.2019 Prawo pracy

Wrześniowe zmiany w Kodeksie Pracy


W tym miesiącu wchodzą w życie aż cztery istotne zmiany w Kodeksie pracy. We wrześniu zmieniają się zasady wynagradzania i zatrudniania młodocianych, wydawania świadectw pracy oraz regulacje dotyczące dyskryminacji i mobbingu. Od kiedy dokładnie zaczynają obowiązywać nowe przepisy?

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA – zatrudnienie i wynagradzanie pracowników młodocianych, urlop szkoleniowy

1 września 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. Pierwsza zmiana to podwyżka wynagrodzenia w wysokości 1 punktu procentowego. Będzie ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 września 2019 roku wynosi:

  • nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki
  • nie mniej niż 6 proc. w drugim
  • nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki

Pracodawca może wystąpić o refundację kosztów podwyżki z Funduszu Pracy.

Drugą, nie mniej ważną zmianą pozostającą w mocy od 1 września jest nabycie przez pracowników przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego prawa do 6 dni urlopu szkoleniowego.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 7 WRZEŚNIA – świadectwa pracy, mobbing, dyskryminacja, urlopy

7 września w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy.  Zgodnie z nimi pracodawca powinien wydać dokument w dniu zakończenia pracy, jeśli jednak nie jest to możliwe ma na to 7 dni, licząc od dnia ustania stosunku pracy. Pracownik natomiast zyskuje 14-dniowy okres na ewentualne zwrócenie się do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy lub do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Nowe przepisy zakładają kary pieniężne dla pracodawców spóźniających się w wydaniem świadectwa pracy. Wyniosą one od 1 tyś. złotych do nawet 30 tyś złotych.

Więcej na temat nowych zasad wydawania świadectw pracy

7 września zmieniają się także przepisy odnoszące się do kwestii mobbingu i dyskryminacji. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, w wyniku którego każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas katalog  miał charakter zamkniętej listy zachowań mających cechy dyskryminacji.

Ponadto, każdy pracownik, który doświadczył mobbingu, lecz nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Więcej na temat zwiększenia ochrony osób zatrudnionych

Od 7 września 2019 roku zmianie ulegną także przepisy dotyczące zasad wykorzystania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz tzw. tacierzyńskich (część urlopu macierzyńskiego niewykorzystana przez matkę dziecka, którą wykorzystuje ojciec).

Według nowych regulacji uprawnienia do takich urlopów zostały rozszerzone o pracowników innych niż matka i ojciec, będących członkami najbliższej rodziny (babcia, dziadek, siostra, brat).

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa