2.04.2020 ZUS

Tarcza antykryzysowa – ulgi i zwolnienia ZUS dla firm od 1 kwietnia


31 marca Sejm uchwalił tarczę antykryzysową. 1 kwietnia 2020 r. w życie weszły przepisy wprowadzające rozwiązania pomocowe ZUS dla przedsiębiorców odczuwających skutki pandemii COVID-19.

Koronawirus – wsparcie ZUS dla przedsiębiorców

Przyjęta przez Sejm Tarcza Antykryzysowa obejmuje szereg rozwiązań mających wspomóc firmy w walce ze skutkami koronawirusa. Część uchwalonych regulacji zakłada wsparcie biznesu realizowane przez ZUS.

W skład pakietu pomocowego ZUS wchodzą następujące rozwiązania:

 • zwolnienie małych firm, zgłaszających do ZUS do 9 osób, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
 • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS przez 3 miesiące

Składki ZUS od przedsiębiorców (składki za przedsiębiorcę i pracowników) działających przed 1 lutego 2020 r. przez 3 miesiące pokryje państwo. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje także osobom samozatrudnionym z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

Powyższe zwolnienia z płatności dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP i nie skutkują utratą prawa do świadczeń z ich tytułu.

Zwolnienie z opłacania składek nie dotyczy przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w grudniu 2019 r., którzy nie uregulowali należności na rzecz ZUS.

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe przewidziane są dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz dla samozatrudnionych.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne:

 • wypłata 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) – nieoskładkowane oraz nieopodatkowane,
 • wypłata świadczenia postojowego w wysokości sumy wynagrodzeń z umów, w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.),
 • przyznanie świadczenia, jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień złożenia wniosku,
 • przyznanie świadczenia wyłącznie dla umów zawartych przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia z podatku VAT świadczenie postojowe to 1300 zł.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego przy samozatrudnieniu jest:

 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego,
 • w przypadku zawieszenia działalności zawieszenie musi nastąpić po 31 stycznia 2020 r., a przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień złożenia wniosku.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej przysługuje wszystkim płatnikom składek (dotyczy składek za przedsiębiorcę, za pracowników i za osoby samozatrudnione). Termin rozpoczęcia działalności w tym przypadku nie warunkuje otrzymania świadczenia, a jego przyznanie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami (wyjątek stanowi złożenie wniosku po terminie opłacania składek, gdy naliczane są odsetki za zwłokę).

Zobacz także: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa