12.06.2023 Prawo pracy

Szerszy zakres obowiązku informacyjnego pracodawcy po 26 kwietnia 2023 r.


26 kwietnia 2023 r. weszła w życie jedna z największych nowelizacji Kodeksu pracy od lat. Jedną z kluczowych zmian jest poszerzenie zakresu informacji, które pracodawca musi przekazać pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Ma to umożliwić pracownikowi zapoznanie się z warunkami zatrudnienia przed podjęciem pracy.

Kiedy pracodawca musi wywiązać się z obowiązku informacyjnego?

Pracodawca musi przekazać pracownikowi informacje dotyczące warunków zatrudnienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. Komunikacja może odbyć się w postaci papierowej lub elektronicznej.

O czym pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika?

Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy pracownika musi poinformować go co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej,
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy,
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jaka kara grozi za niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku informacyjnego w terminie?

Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Niepoinformowanie pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia podlega kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa