22.02.2024 BHP

Dotacje z ZUS na BHP. Jakie warunki dofinansowania?


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba wypadków przy pracy rośnie. W okresie od stycznia do września 2023 r. odnotowano wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Warto więc zadbać o bezpieczeństwo w pracy i zgłosić firmę do programu prewencji wypadkowej – Dotacje ZUS 2024-2025. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

Dotacje z ZUS 2024 – ile można otrzymać na poprawę BHP?

Dotacje z ZUS 2024-2025 to program prewencji wypadkowej. Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

W ramach programu każdy przedsiębiorca może otrzymać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń mających przykładowo chronić przed upadkiem z wysokości, wyciszyć stanowiska pracy, ograniczyć obciążenia, zabezpieczyć niebezpieczne strefy maszyn i urządzeń czy też po prostu poprawić obecne warunki pracy na stanowiskach.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 120 000 000 PLN. Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP dla poszczególnych projektów maksymalnie wynosi:

 1. Dla działań inwestycyjnych – 299 000 PLN,
 2. Dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000 PLN, w tym:
 • 299 000 PLN na działania inwestycyjne,
 • 1 000 PLN dla działań doradczych.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000 PLN. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Procentowa wysokość dofinansowania ZUS wynosi 80% wartości projektu. Są jednak pewne warunki, które musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie z programu.

Dotacje z ZUS na BHP – jak ubiegać się o dofinasowanie?

W celu otrzymania dofinansowania z ZUS na poprawę BHP należy:

 1. Sprawdzić czy firma kwalifikuje się do projektu ‘Dotacje ZUS’
 2. Określić na jaki cel ma być przeznaczone dofinansowanie
 3. Wypełnić Wniosek ZUS w formie elektronicznej
 4. Po przyznaniu dotacji podpisać umowę

Krok 1 to weryfikacja warunków. Etap ten wymaga od przedsiębiorcy przeanalizowania obecnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy i sprawdzenia czy firma kwalifikuje się do programu (regulamin Konkurs nr 2024.01). Przystąpić można jeśli spełnia się wszystkie poniższe warunki:

 • brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • brak zaległości w opłacaniu podatków;
 • firma nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • firma nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • firma nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Krok 2 to cel dofinansowania. Zanim przedsiębiorca wypełni wniosek powinien określić na jaki cel przeznaczy dofinansowanie z ZUS. Ponadto, określić należy efektywność i zasadność wydatków oraz stopień w jakim wydatek wpłynie na poprawę BHP.

Krok 3 to wniosek. Wniosek płatnik składek ubiegając się o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej składa do ZUS w formie elektronicznej w terminie do 27 marca 2024 r. za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Do wniosku dołączyć należy odpowiednie załączniki. Rodzaj załączników zależy od planowanego projektu oraz formy działalności wnioskodawcy.

Złożone wnioski podlegają ocenie. Oceny merytorycznej wniosków dokonują eksperci CIOP. Po otrzymaniu pozytywnej ocenę formalnej i merytorycznej, wybrane wnioski zostaną umieszczone na liście rankingowej. Lista rankingowa publikowana będzie na stronie www.zus.pl oraz stronie BIP, nie później niż przed końcem roku 2024.

Krok 4 to zawarcie umowy. Po zakwalifikowaniu się do dofinansowania, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty i zawrzeć umowę z ZUS. Umowa zawierana będzie wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Dotacje z ZUS – na co można przeznaczyć środki?

Projekt poprawy BHP realizowany z dotacji ZUS powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego poniższych z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 • mikroklimatu (gorący lub zimny);
  • czynników chemicznych i pyłów;
  • czynników biologicznych;
  • czynników mechanicznych;
  • czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
  • hałasu;
  • ogólnych i miejscowych drgań;
  • niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
  • promieniowania jonizującego;
  • promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
  • pola elektromagnetycznego;
  • obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

BHP – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy rośnie

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy są bardzo ważne. Jak wynika bowiem z wstępnych danych GUS za okres styczeń–wrzesień 2023 r., osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszono 45809, czyli o 7,5% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.

Liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) także zwiększyła się, z 2,99 do 3,22. Ponadto, we wspomnianym okresie liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 99 osób, a w wypadkach ciężkich 206 osób. Najwięcej poszkodowanych było w wypadkach przy pracy z innym skutkiem, 45504 osoby. W tym przypadku odnotowano wzrost o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022.

BHP – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa