14.08.2019 Podatki

Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia


W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394).

Powyższy akt prawny wprowadził w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF nowy punkt 148, czyli kolejne zwolnienie przedmiotowe.

Na podstawie tego przepisu zwolnione od podatku dochodowego będą przychody ze:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy

otrzymane przez podatnika do 26 roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Podana w ustawie kwota jest limitem rocznym, który w takiej wysokości będzie obowiązywać dopiero od 2020 roku. Biorąc pod uwagę to, że zmiana została wprowadzona od sierpnia tego roku, w 2019 roku obowiązywał będzie limit proporcjonalny w wysokości 35.636,67 zł  (85.528 zł : 12 x 5).

Warto zwrócić uwagę, że ze zwolnienia podatkowego wykluczono młodych ludzi zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, umowy o praktykę absolwencką, czy też umowy zlecenia zawarte na stawkę do 200 zł brutto (które są opodatkowane tzw. podatkiem zryczałtowanym). Zwolnieniu nie będą podlegać też osoby do 26 lat prowadzące własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo należy pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ponieważ nie są one przychodem ze stosunku pracy.

Czytaj także: Niższa stawka PIT – kogo obejmie?

O zastosowaniu przepisu o zwolnieniu z podatku będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy o pracę czy też wykonywania pracy (wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia).

Do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, zwolnienie nie będzie stosowane (podatnik odliczy zaliczki w zeznaniu rocznym za 2019 rok), chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF nie przekroczą kwoty 35.636,67 zł i będą w całości zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu.

Otrzymanie takiego oświadczenia od podatnika oznacza, że płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany przez podatnika przekroczy limit na bieżący rok lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Od 2020 roku pracodawca będący płatnikiem zaliczek na PDOF będzie stosował zwolnienie automatycznie.

Autor:

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract Administration

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa