13.03.2024 Outsourcing kadr

Składka wypadkowa w 2024 r. – niższa dla 32 grup działalności


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia dotyczącego stopy procentowej składki na tzw. ubezpieczenie wypadkowe. Projekt zakłada zmianę kategorii ryzyka dla 32 grup działalności.

Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka oraz zmiany w wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. Mają one obowiązywać już od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Nowe przepisy zmieniają kategorię ryzyka dla następujących 32 grup:

 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
 2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
 3. Rybactwo;
 4. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
 5. Górnictwo rud metali;
 6. Produkcja artykułów spożywczych;
 7. Produkcja napojów;
 8. Produkcja wyrobów tytoniowych;
 9. Produkcja wyrobów tekstylnych;
 10. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 11. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
 12. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 13. Produkcja metali;
 14. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 15. Produkcja urządzeń elektrycznych;
 16. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 17. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
 18. Produkcja mebli;
 19. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
 20. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 21. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 
 24. Roboty budowlane specjalistyczne; 
 25. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
 26. Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
 27. Transport wodny;
 28. Transport lotniczy;
 29. Działalność pocztowa i kurierska;
 30. Działalność związana z zatrudnieniem; 
 31. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
 32. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Efektem zmiany stóp procentowych dla powyższych grup będzie niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe – pozostałe zmiany od kwietnia

Raz ustalone w drodze rozporządzenia kategorie ryzyk dla poszczególnych grup działalności obowiązują przez okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Obecnie na mocy projektowanej nowelizacji rozporządzenia w nowym roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. w życie wejdą ważne zmiany, w tym opisane powyżej zmienione kategorie ryzyk dla 32 grup działalności. Co się zmieni?

Omawiany projekt rozporządzenia utrzyma dotychczas obowiązującą wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych. Dla tych płatników stopa procentowa składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej obowiązującej w danym rok składkowym dla grup działalności. Od 1 kwietnia nie zmieni się i wyniesie 1,67%. 

Ponadto, obecną stopę procentową składki wypadkowej zachowa 31 grup działalności:

 1. Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 2. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 3. Produkcja odzieży;
 4. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
 5. Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
 6. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 7. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 8. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 9. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
 10. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
 11. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 12. Pozostała produkcja wyrobów;
 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 15. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 18. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
 19. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 20. Informacja i komunikacja;
 21. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 22. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 23. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 24. Wynajem i dzierżawa;
 25. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 26. Działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 27. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
 28. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 29. Edukacja;
 30. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 31. Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Jedynie w przypadku 1 grupy (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)) zmienione rozporządzenie zakłada wzrost kategorii ryzyka, efektem którego będzie wzrost stopy procentowej składki wypadkowej od 1 kwietnia 2024 r.

Dodatkowo, od 1 kwietnia 2024 r. zmianie nie ulegnie najniższa i najwyższa stopa procentowa składki:

 • najniższa stopa procentowa – 0,67%,
 • najwyższa stopa procentowa – 3,33%.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – ogólne zasady różnicowania stopy procentowej

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych(Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), określa dwie grupy płatników składek:

 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla powyższych dwóch grup ustala się:

 1. płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych:
 • stopa procentowa składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.
 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych:
 • stopę procentową składki ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Płatnicy ci, czyli płatnicy którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszali w roku kalendarzowym co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego, przesyłają do ZUS Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) za trzy ostatnie lata kalendarzowe.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności obecnie ustala, w drodze rozporządzenia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do ustalenia tych kategorii ryzyk dla danej grupy działalności bierze się pod uwagę następujące wskaźniki częstości:

 1. poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
 2. poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
 3. stwierdzonych chorób zawodowych;
 4. zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W przypadku kategorii ryzyk, od których zależy indywidualny wskaźnik korygujący, pod uwagę brane są następujące wskaźniki częstości:

 1. poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
 2. poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich;
 3. zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wysokość stopy procentowej składki dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i składającego ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe zależy więc od zarówno stopy procentowej dla danej grupy działalności, jak i indywidualnego wskaźnika korygującego ustalanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wartości wskaźnika korygującego wynoszą od 0,5 do 1,5.

Outsourcing kadr i płac – dowiedz się jak możemy pomóc!
Sprawdź naszą usługę: Outsourcing kadr i płac


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa