22.08.2023 Mzdy

Aké sú náklady na outsourcing HR a miezd?


Outsourcing personalistiky (HR) a miezd spočíva v poverení špecializovanej externej firmy všetkými alebo vybranými časťami z personalistiky a mzdových činností. Prečo sa zamestnávatelia rozhodujú pre takéto riešenie a aké sú náklady naň?

HR a mzdy v externom modeli

HR a mzdové služby predstavujú pre zamestnávateľov mnoho výziev. Problémy s náborom a udržaním zamestnancov HR a mzdových oddelení, často sa meniace predpisy a progresívna digitalizácia HR vyžadujúca investície do IT infraštruktúry sú kľúčovými argumentmi v prospech zverenia tejto oblasti do rúk špecializovaných externých firiem. Štúdia “Prečo sa firmy rozhodnú pre outsourcing” ukazuje, že pre zamestnávateľov, ktorí už využívajú služby HR a mzdovej agendy, je dôležitý aj prístup k znalostiam a kompetenciám dodávateľa, úspora času a prenesenie zodpovednosti za správnu implementáciu procesov. Na druhej strane čoraz menej firiem vníma outsourcing ako spôsob znižovania nákladov. (Zdroj: „Prečo spoločnosti využívajú outsourcing“, štúdia od Crowe, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers, 2021)

Outsourcing ľudských zdrojov a miezd – najdôležitejšie benefity pre firmy

Vedenie personálnej a mzdovej agendy špecializovanou externou spoločnosťou poskytuje predovšetkým prístup k vhodným zdrojom, znalostiam a skúsenostiam dodávateľa. Jednou z kľúčových výhod je tzv. compliance, teda garancia súladu HR a mzdových procesov s aktuálne platnými predpismi. V prípade outsourcingu personálnej a mzdovej agendy je povinnosťou dodávateľa prispôsobiť IT postupy a systémy legislatívnym zmenám. Je to dôležité najmä v situáciách, keď je málo času na implementáciu zmien, čo je pri neustále sa meniacej legislatíve na Slovensku pomerne častým problémom.

Outsourcing HR a miezd je tiež dobrým spôsobom na optimalizáciu procesov. Skúsení dodávatelia, ktorí poskytujú HR a mzdové služby pre mnoho rôznych spoločností, majú znalosti na zefektívnenie činností v oblasti HR. Podporujú to aj IT riešenia, ktoré automatizujú procesy, zlepšujú efektivitu a znižujú riziko chýb.

Poskytovanie služieb v externom modeli zabezpečuje aj kontinuitu HR a mzdových procesov, čo je kľúčové pre správne fungovanie celej organizácie. Súčasná situácia na trhu práce spôsobuje čoraz väčšie ťažkosti pri nábore a udržaní zamestnancov, najmä s príslušnými kompetenciami. Rozhodnutím o outsourcingu spoločnosť získa prístup k zdrojom dodávateľa, potom je zodpovednosťou dodávateľa poskytnúť vhodný tím na dosiahnutie hladkého servisu zákazníckych procesov.

Zistite viac: Outsourcing ľudských zdrojov a miezd – krok za krokom

Outsourcing HR a miezd – náklady pre zamestnávateľa

Zverenie personalistiky a mzdovej agendy externému dodávateľovi je v dnešnej dobe čoraz menej vnímané z pohľadu znižovania nákladov. Pre niektoré firmy je to však stále veľmi dôležitý argument v rozhodovacom procese. Netreba však zabúdať, že vyššie uvedené nefinančné benefity prinesú firme aj citeľné úspory, napríklad minimalizáciou rizika sankcií za nevyhovujúce činnosti alebo minimalizáciou investícií do IT riešení.

Cenník outsourcingu personalistiky a miezd sa zvyčajne skladá z niekoľkých prvkov:

Implementácia službyJednorazové náklady vrátane nastavenia systému a prenosu dát
Mesačné náklady na HR a mzdové službyFixný mesačný poplatok v závislosti od:

– rozsahu služby – počtu zamestnancov – zamestnaneckej štruktúry (napr. prevládajú pracovné zmluvy alebo mandátne zmluvy)
– špecifickosti odvetvia, v ktorom firma pôsobí a zložitosti HR a mzdovej agendy
Koncoročné službyRočné zúčtovanie dane, vypracovanie ročného hlásenia, štatistika
Doplnkové službyAktivity nezahrnuté v pravidelnej mesačnej službe, fakturované najčastejšie formou fixného poplatku za danú činnosť alebo hodinovej sadzby.

„Prečo spoločnosti využívajú outsourcing“, štúdia od Crowe, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers, 2021


Náklady na HR a mzdové služby sa počítajú individuálne na základe viacerých kritérií, najmä tých, ktoré sú uvedené vyššie, a teda tých, ktoré súvisia s mesačnou službou. Je vhodné dodať, že čím väčší je rozsah projektu a rozsah služby, tým nižšia je jednotková cena za zamestnanca.

Čo by ste mali zvážiť pri výbere poskytovateľa služieb?

Pri porovnávaní ponúk na outsourcing HR a miezd sa určite neoplatí brať do úvahy len cenu. V prvom rade by ste si mali dôkladne porovnať činnosti, ktoré patria do základného rozsahu služby. Môže sa ukázať, že nutnosť pravidelne platiť ďalšie poplatky, ktoré v ňom nie sú zahrnuté, výrazne zvýši náklady na poskytnuté HR a mzdové služby.

Dôležitý je aj výber profesionálneho dodávateľa, ktorý zabezpečí vysokú kvalitu služieb a bezpečnosť. Pri HR a mzdových službách sa spracúvajú citlivé údaje, ako sú osobné údaje alebo informácie o platoch zamestnancov. Preto je veľmi dôležité preveriť kompetencie poskytovateľa outsourcingu aj v oblasti technickej ochrany údajov, aby ste si boli istí, že procesy a údaje, ktoré sú mu prenášané, sú náležite chránené.

Outsourcing ľudských zdrojov a miezd – pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť:


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa