22.12.2023 Mzdy

Změny u dohod o provedení práce v oblasti pojistného


V článku ze 4.12.2023 jsme informovali o konsolidačním balíčku a jeho dopadech v oblasti mezd a HR. Nyní si trochu blíže rozvedeme změny týkající se DPP, které mají nastat k 1.7.2024.

Jak již bylo řečeno, hranice, od které se bude počítat sociální pojištění u DPP, bude nově navázaná na 25 % průměrné mzdy. Pro rok 2024 tedy tento limit bude 10 500 Kč. Pojištění vzniká už ve chvíli, kdy je dosaženo této částky, což je změna oproti současné právní úpravě, dle které pojištění vzniká až ve chvíli, kdy byl přesažen limit (tedy až od částky 10 001 Kč).

Pojištění však vznikne i pokud dojde k dosažení limitu 40 % průměrné mzdy souhrnně u více zaměstnavatelů, což pro rok 2024 bude představovat částku 17 500 Kč.

Zaměstnavatelé budou muset každý měsíc na ČSSZ odesílat přehled všech aktivních DPP včetně zúčtovaného příjmu. Na základě hlášení od všech zaměstnavatelů ČSSZ vyhodnotí, zda k dosažení takového limitu došlo a pokud ano, informuje o tom samostatně zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatelé pak budou mít 30 dní na to, aby doplatili své pojistné (33,8 %). Zaměstnanci budou ČSSZ vyzváni, aby své pojistné (7,1 %) zaplatili přímo na její účet.

Zaměstnavatelé budou muset poslat i speciální přehled o výši pojistného k těmto “dodatečně pojištěným” DPP.

Vzhledem k tomu, že dochází k výše uvedeným změnám, mění se i podmínky pro registraci zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat pouze nepojištěné DPP, se bude muset nově přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ stejně jako zaměstnavatelé zaměstnávající pojištěné zaměstnance.

Pokud již nyní existují zaměstnavatelé zaměstnávající pouze nepojištěné DPP, budou se muset přihlásit do registru zaměstnavatelů do 30 dnů ode dne účinnosti zákona.

Zaměstnavatelům zároveň zcela odpadne povinnost přihlašovat zaměstnance na DPP klasickou přihláškou. Vezmeme-li v potaz všechny změny v konsolidačním balíčku, tak se dá předpokládat, že registr DPP bude ČSSZ vést na základě každoměsíčního oznámení o zaměstnaných osobách na DPP s jejich zúčtovanými příjmy. ČSSZ sama vždy vyhodnotí, zda vzniklo pojištění nebo ne a dle toho bude registr vést.

Zaměstnavatel také nebude mít povinnost vyhotovovat a zasílat evidenční list důchodového pojištění (ELDP) k těm DPP, které se staly pojištěnými na základě oznámení od ČSSZ. Zaměstnavatel tedy vyhotoví ELDP k těm DPP, u kterých došlo k dosažení rozhodné částky platné pro jednoho zaměstnavatele (tedy 10 500 Kč). Pokud však této částky zaměstnanec nedosáhne, tak zaměstnavatel ELDP vyhotovovat nebude, a to ani v případě, že ČSSZ poté oznámí, že došlo k dosažení limitu souhrnně u všech zaměstnavatelů (tedy 17 500 Kč) a DPP se tak stává pojištěnou. Informace o důchodových dobách si v těchto případech povede ČSSZ sama.

Zaměstnavatel bude mít povinnost vést evidenci o všech DPP ve stejném rozsahu jako u pojištěných zaměstnanců.

Velkou pozornost by zaměstnavatelé měli věnovat nové informační povinnosti, která jim vzniká. Zaměstnavatel bude povinen zaměstnance na DPP nejpozději v den nástupu upozornit na možný vznik povinnosti odvést pojistné na sociální pojištění, je-li zaměstnán u více zaměstnavatelů a překročí-li jeho příjem u všech zaměstnavatelů rozhodnou částku (40 % průměrné mzdy, tedy 17 500 Kč). Takto je to napsáno v textu zákona, nicméně zřejmě se jedná o chybu v textaci, protože pojištění vzniká už ve chvíli, kdy je rozhodné částky dosaženo, nikoli kdy dojde k jejímu překročení. Nelze než doporučit, aby si zaměstnavatelé nechali splnění této informační povinnosti od zaměstnance potvrdit vlastnoručním podpisem.

U současných zaměstnanců na DPP, kteří budou pokračovat po účinnosti zákona, musí zaměstnavatel splnit tuto informační povinnost do 5 dnů ode dne účinnosti zákona.

A dvě poznámky na závěr. V rámci zdravotního pojištění se nic nemění. Vznik zdravotního pojištění u DPP je navázán na rozhodnou částku u nemocenského pojištění, takže se změní limit z 10 000 na 10 500 Kč, nicméně u zdravotního pojištění se už píše pouze o DPP u jednoho zaměstnavatele. Nové pravidlo o součtu příjmů více zaměstnavatelů, které bude platit pro sociální pojištění, se již na zdravotní pojištění podle všeho nevztahuje.

Ani tentokrát zákonodárci u dohod nesladili limity pro pojištění a určení typu daně. Naopak ještě toto sladění odstranili i u DPP. Nově se tak srážková daň bude uplatňovat v případě nepodepsaného prohlášení u příjmu do 10 500 Kč, avšak pojištění se už platit bude, podobně jako tomu je už delší dobu u DPČ. Přechod na zálohovou daň tak bude vždy o 1 Kč později, než kdy vzniká pojištění.


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa