Ochrana soukromí a souborů cookies


§.1. Obecná ustanovení – zásada ochrany soukromí

 1. Správcem osobních údajů je to CA spol. s r.o. , location in Praha, U garáží 1611/1, Praha 7 – Holešovice, 170 00. „vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 48378. Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů, a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
 2. CA spol. s r.o. jako Správce osobních údajů (dále nazývaný jen jako „Správce“) klade velký důraz na ochranu soukromí a důvěrnosti osobních údajů uvedených uživateli Internetu do elektronických tiskopisů na internetových stránkách zpřístupňovaných v doméně https://www.ca-staff.eu/ (dále nazývaným jen jako „ca-staff.eu“).
 3. Správce je možno kontaktovat e-mailem: DPO_CZ@ca-staff.eu, anebo na adrese: to CA spol. s r.o. , location in Praha, U garáží 1611/1, Praha 7 – Holešovice, 170 00. „vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 48378.
 4. Správce s náležitou péčí volí a používá příslušné technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. Plný přístup k databázím mají pouze osoby, které mají příslušné oprávnění ze strany Správce.
 5. Správce chrání osobní údaje před jejich zpřístupněním osobám neoprávněným a proti jejich zpracovávání v rozporu s platnými právními předpisy.
 6. Osoby, které navštěvují doménu ca-staff.eu, mohou prohlížet webové stránky ca-staff.eu bez uvádění osobních údajů.

§.2. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány Správcem v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nazývaným jako „GDPR“), za účelem:
  1. využívání služby newsletter, zahrnující zasílání obchodních informací, na základě uděleného souhlasu (§ 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR);
  2. poskytování odpovědí na kladené otázky v souvislosti s kontaktem uživatelů na kontaktní adresy uvedené na webové stránce (v souladu s článkem 6, odstavec 1, písmeno b) GDPR);
  3. provedení a uzavření náboru, pokud se uživatel přihlásil k náborovému řízení, na základě právní povinnosti správce a vyjádřeného souhlasu (článek 6, odstavec 1, písmeno a) a c) GDPR);
  4. realizace smlouvy v souvislosti s přihlášením se uživatele k účasti na školení, konferenci a účasti na nich podle článku 6 odstavec 1, písmeno b) GDPR;
  5. splnění právních povinností Správce uložených na základě článku 6, odstavec 1, písmeno c) GDPR (např. účetní a daňové povinnosti);
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale následkem neposkytnutí údajů,
  v závislosti na případu, je nemožnost získání odpovědí na položené otázky, nemožnost získání newsletteru, nemožnost zúčastnit se náborového řízení, nemožnost zúčastnit se školení, konference.
 3. Uživatel by neměl poskytovat Správci osobní údaje třetích osob. Pokud však takové údaje poskytuje, pokaždé deklaruje, že má příslušný souhlas třetích osob k poskytnutí údajů Správci.

§.3. Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává následující rozsah údajů uživatele, pokud se jedná o obsah problému směřovaného Správci.
 2. Údaje poskytnuté uživateli slouží k: zodpovídání dotazů na kladené otázky, zasílání newsletteru, včetně obchodních informací o správci a jeho produktech, jakož i službách, provádění náborového procesu, vedení školení, konferencí, jakož i pro statistické účely.
 3. Správce používá IP adresy shromážděné během internetových připojení pro technické účely, související se správou serverů. Adresy IP navíc slouží ke shromažďování obecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je spojení prováděno).

  3a Protokoly serveru (logy): Server internetové stránky uloží IP adresu uživatele do standardního protokolu serveru. Správce používá protokoly serveru k provádění diagnostiky problémů se serverem, zkoumání způsobu používání stránky ca-staff.eu, provádění statistik, jakož i zdokonalování jeho fungování. IP protokoly neobsahují žádné osobní údaje uživatele.

  3b Cookies (koláčky): stránka ca-staff.eu může používat „cookies“ ke kontrole dodávky obsahu a monitorování aktivity stránky. Jedná se o poměrně malé textové soubory, které server www odesílá a ukládá počítačovým programovým vybavením prohlížeče. Pokud se prohlížeč opětovně připojí ke stránce, web rozezná druh zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují číst informace obsažené v nich pouze na serveru, který je vytvořil. Cookies proto usnadňují používání dříve navštívených stránek.
 4. Shromážděné informace se týkají IP adresy, druhu používaného prohlížeče, jazyka, druhu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, lokalizaci, jakož i informací zasílaných na internetovou stránku prostřednictvím kontaktního tiskopisu. Shromážděné údaje slouží k monitorování a ověřování, jakým způsobem uživatel stránku využívá, s cílem zlepšovat fungování servisu a zajistit efektivnější a bezproblémovou navigaci. Správce provádí monitorování informací o uživateli s využitím nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatele na stránce.

§.4. Kontrola zpracování osobních údajů

 1. Uživatel je povinen uvádět úplné, aktuální a pravdivé údaje.
 2. Každý uživatel, jehož osobní údaje Správce zpracovává, má právo přístupu k obsahu svých údajů, jakož i právo na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na pohyb údajů, právo podat námitky proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Správce, právo ke zpětvzetí souhlasu v libovolné době, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování (pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu), který byl získán na základě souhlasu před jeho zpětvzetím.
 3. Využití oprávnění uvedených v předchozím odstavci může být realizováno zasláním na e-mailovou adresu DPO_CZ@ca-staff.eu příslušného požadavku
 4. s uvedením jména, příjmení a adresy elektronické pošty (e-mail) uživatele, anebo zasláním písemného prohlášení na adresu to CA spol. s r.o. , location in Praha, U garáží 1611/1, Praha 7 – Holešovice, 170 00. „vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 48378.
 5. Uživatel má právo podat stížnost dozorovému orgánu – Úřadu ochrany osobních údajů (UOOU), Pplk. Sochora 727/27 v Praze, v případě, že dojde k závěru, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ustanoveními GDPR.

§.5. Sdílení osobních údajů

 1. Údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům, které jsou oprávněné k jejich obdržení na základě právních předpisů, včetně příslušných orgánů činných v trestním řízení. Osobní údaje mohou být předávány subjektům, které je zpracovávají na vyžádání, tj. marketingovým agenturám, subjektům poskytujícím služby v rámci organizování školení, konferencí, partnerům poskytujícím technické služby (vývoj a údržba IT systémů a internetových stránek).

§.6. Doba uchovávání a ostatní informace týkající se zpracování údajů

 1. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení konkrétního účelu, k němuž byly zaslány, a po jejím uplynutí po dobu nezbytně nutnou k zabezpečení nebo zajištění případných nároků nebo splnění právní povinnosti Správce (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů).
 2. Pokud uživatel vydal souhlas s využíváním osobních údajů v souvislosti
 3. s používáním služby newsletter, osobní údaje budou zpracovány do té doby, než dojde ke zpětvzetí souhlasu.

§. 7. Právo k zavádění změn v zásadách ochrany soukromí

 1. Správce si vyhrazuje právo k zavádění změn v libovolné době zásad ochrany soukromí (osobních údajů), aktualizace zásad ochrany soukromí budou zveřejňovány na internetové stránce při zachování závazných právních předpisů.

§.8. Akceptace zásad ochrany soukromí

 1. Užíváním stránky ca-staff.eu Uživatel souhlasí s před-mětnými zásadami ochrany soukromí (osobních údajů).

Jsme součásti Advartis Group

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa