4.12.2023 Mzdy

Jak konsolidační balíček ovlivní mzdy a HR oblast?


Plným legislativním procesem prošel tzv. konsolidační balíček vlády na rok 2024. Balíček přináší mnoho změn v oblasti daní a pojistného. Jeho cílem bylo zvýšit výběr odvodů státu a navýšit tak příjmovou stránku veřejných rozpočtů. Nyní se podíváme na ty změny, které se promítnou do zpracování mezd či oblasti týkající se lidských zdrojů.

Změny v daních

Mění se výše dodanění služebního vozu, které může zaměstnanec používat i pro soukromé účely. Nyní se částka vstupující do základu daně počítá jako 1 % pořizovací ceny auta nebo 0,5 % v případě nízkoemisních vozidel.

Nově se budou pro výpočet používat 3 sazby:

  • 0,25 % vstupní ceny bezemisního vozidla, což je takové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík případně takové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2
  • 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního vozidla je zachováno
  • 1 % vstupní ceny ostatních vozidel

Došlo k narovnání stravenek a stravenkového paušálu. Nově bude platit i pro stravenky osvobození pouze do limitu 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2023 se jedná o 107,10 Kč). Zároveň dochází ke zpřísnění v tom smyslu, že aby mohla být částka osvobozena, musí zaměstnanec odpracovat ve směně aspoň 3 hodiny. Zaměstnavatelé, kteří přispívají na stravenku větší částkou, se tak budou muset rozhodnout, zda svůj příspěvek nesníží nebo částku nad limit budou muset zaměstnancům dodanit a sami z ní odvézt pojistné. Tentýž limit bude nově platit i v případě poskytování závodního stravování prostřednictvím vlastní jídelny.

Dochází k omezení osvobození nepeněžních příjmů v rámci § 6, odst. 9, písm. d), které obsahuje například pořízení zboží nebo služeb zdravotního charakteru, použití rekreačních zařízení, sportovních zařízení, příspěvků na kulturní a sportovní akce atd. Řadí se sem například benefity z různých systémů Cafeterie, Multisport karty atd. Všechny tyto příspěvky a příjmy budou v úhrnu osvobozené pouze do poloviny průměrné mzdy, tedy do částky 21 983 Kč ročně, což představuje cca 1831 Kč měsíčně.

Do vyšší sazby daně v rámci daňové progrese nově spadnou zaměstnanci s příjmy odpovídající 36 násobku průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 1 582 812 Kč ročně, resp. 131 901 Kč měsíčně. Dosud se uplatňoval 48 násobek.

Od roku 2024 se ruší sleva na studenta a sleva na školkovné. Jako nezdanitelné části základu daně si už nebudou moci poplatníci uplatnit zaplacené odborové příspěvky ani poplatky za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Slevu na manžela bude možné uplatnit pouze na manžela, s nímž poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti a pouze v případě, že v této domácnosti s nimi společně žije i dítě do 3 let věku. Podmínka max. příjmu 68 000 Kč ročně zůstává zachována.

Zároveň došlo k prodloužení možnosti odečíst si dar až ve výši 30 % ze základu daně i za zdaňovací období 2023.

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Od 1.1.2024 se zvyšuje sociální pojištění za zaměstnance z 6,5 % na 7,1 %. Nových 0,6 % bude odváděno na nemocenské pojištění.

Od 1.7.2024 nastanou výraznější změny u dohod o provedení práce (DPP). Dosud se z DPP odvádělo pojistné pouze pokud příjem překročil 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Nově bude limit navázán na průměrnou mzdu, konkrétně bude limit 25 % průměrné mzdy. Pro rok 2024 je to tedy 10 500 Kč.

Ovšem mnohem závažnější změna je, že pojistné se bude muset odvést i v případě, že součet příjmů od různých zaměstnavatelů přesáhne 40 % průměrné mzdy – pro rok 2024 se jedná o částku 17 500 Kč.

A jakým způsobem se jednotliví zaměstnavatelé dozví, že došlo k dosažení tohoto limitu? Zaměstnavatelé budou mít nově povinnost posílat každý měsíc na ČSSZ jmenovitě údaje o všech aktuálně běžících DPP, a to včetně zúčtovaného příjmu. Na základě rodného čísla pak ČSSZ sečte příjmy od všech zaměstnavatelů a pokud dojde k dosažení limitu, ČSSZ informuje zaměstnavatele, že je třeba z DPP odvést pojistné.

Zaměstnavatelé budou mít na zaplacení pojistného z takovýchto DPP celkem 30 dnů od doručení výzvy. Naštěstí se bude jednat pouze o pojistné, která má povinnost hradit zaměstnavatel. Co se pojistného za zaměstnance týče (tedy těch 7,1 %), ČSSZ sama kontaktuje i dané zaměstnance a bude pojistné vymáhat přímo po nich, což je aspoň malá cena útěchy, že zákonodárce nepřenesl tuto povinnost na zaměstnavatele.

Podrobnosti najdete v našem dalším článku.

Změna zákona o zaměstnanosti

Nyní platí, že pokud propuštěnému zaměstnanci vznikne nárok na odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se posune o tolik měsíců, na kolik násobku odstupného vznikne nárok. Od 1.1.2024 již toto nebude platit a podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet ihned.

Na druhé straně však dochází ke zpřísnění podmínek, za kterých může být uchazeči o zaměstnání vyplácena podpora v nezaměstnanosti, a to dle popsaných situací níže.

Uchazeč o zaměstnání je na ÚP a je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Pak nastoupí do nového zaměstnání, aniž by vyčerpal celou podpůrčí dobu. V novém zaměstnání skončí. Aby mohl dostat novou celou podpůrčí dobu, bude muset odpracovat v novém zaměstnání aspoň 6 měsíců (nyní stačí 3 měsíce). Pokud nebude mít odpracováno aspoň 6 měsíců, bude mít nárok jen na zbytek předchozí nevyčerpané podpůrčí doby.

Pokud uchazeč vyčerpal celou podpůrčí dobu, tak na získání nové podpůrčí doby bude muset v novém zaměstnání odpracovat aspoň 9 měsíců (nyní stačí jen 6 měsíců).


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa