Labour Law
11.11.2022 Pracovné právo

Zmeny v Zákonníku práce od 1. novembra 2022


Od 1. novembra 2022 nadobúda platnosť novelizácia Zákonníka práce, ktorá sa týka predovšetkým otcovskej dovolenky, náležitostí pracovnej zmluvy, skúšobnej doby, výkonu inej zárobkovej činnosti, informačných povinností a doručovania.

Otcovská dovolenka

Otcom patrí základný nárok na 28 týždňov otcovskej dovolenky pri starostlivosti o jedno dieťa (výnimky: osamelý muž – 31 týždňov, otec s dvomi a viac deťmi – 37 týždňov). Tento nárok bol platný už pred prijatím konkrétnej novely, ktorá prichádza len so zmenou terminológie a zavedením pojmu otcovskej dovolenky, na ktorú má otec nárok v dvoch obdobiach, a to v rozsahu 2 týždňov v čase do 6 týždňov od narodenia dieťaťa a ďalších 26 týždňov do dovŕšenia troch rokov dieťaťa. Obdobie sa môže predĺžiť v prípade, ak bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov. Počas obdobia 2 týždňov má otec nárok na dávku – otcovské, ktoré mu vyplatí Sociálna poisťovňa. O otcovské je nutné požiadať podaním žiadosti s názvom „Žiadosť iného poistenca o materské“.

Otec má nárok na otcovskú dovolenku bez ohľadu na materské alebo rodičovský príspevok matky dieťaťa. S otcom, ktorý je na otcovskej dovolenke nebude možné skončiť pracovný pomer od oznámenia dňa nástupu až do skončenia otcovskej dovolenky.

Na otcovskú dovolenku majú nárok aj rodičia, ktorým sa dieťa narodilo pred prijatím novely, ale musia to stihnúť do 6 týždňov od narodenia dieťaťa. 

Náležitosti pracovnej zmluvy a informačné povinnosti

Novela zákona upravuje aj podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, do ktorých už zaraďujeme len nasledovné:

  • druh práce a stručná charakteristika,
  • miesto výkonu práce,
  • deň nástupu do práce,
  • mzdové podmienky.

Ostatné informácie bude nutné zamestnancovi oznamovať vo forme písomnej informácie, prípadne ich zamestnávateľ môže stále uvádzať aj v pracovnej zmluve. K takýmto náležitostiam zaraďujeme napríklad výmeru dovolenky, splatnosť mzdy prípadne pravidlá skončenia pracovného pomeru a iné. Vo väčšine prípadov je zamestnávateľ povinný poskytnúť písomnú informáciu najneskôr do 7 dní od vzniku pracovného pomeru.

Doručovanie

V prípade splnenia určitých podmienok je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť zamestnancovi informácie a dokumenty aj v elektronickej podobe, t. j. emailom/prostredníctvom portálu zamestnávateľa. 

Takisto sa stanovuje dĺžka odbernej lehoty zásielky na minimálne 10 dní. 

Skúšobná doba

Ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, tak by po novelizácii malo platiť, že skúšobná doba u takýchto zamestnancov by nemala presiahnuť polovicu dohodnutej doby pracovného pomeru. 

Výkon zárobkovej činnosti mimo pracovného času

Novelizácia zákona hovorí aj o tom, že zamestnávateľ nesmie brániť zamestnancovi vo vykonávaní inej zárobkovej činnosti mimo pracovného času a takisto by nemal takúto činnosť podmieňovať svojim súhlasom. Výnimkou naďalej zostáva vykonávanie činnosti, ktorá má konkurenčný charakter.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa