3.11.2023 Pracovné právo

Odchodné podľa Zákonníka práce, § 76 a.


Nakoľko sa v Sociálnej poisťovni zvýšil počet žiadostí o predčasný starobný dôchodok, dávame Vám do pozornosti malú rekapituláciu nároku, výpočtu a výplaty odchodného.

  • Zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok  alebo invalidný dôchodok (v prípade, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %), ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie o podaní žiadosti alebo rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne /preferuje sa rozhodnutie – nakoľko Sociálna poisťovňa nemusí zamestnancovi uznať nárok na starobný alebo predčasný starobný alebo invalidný dôchodok/.

  • Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Odchodné podľa Zákonníka práce patrí zamestnancovi najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku (pracovný zmluva alebo kolektívna zmluva môžu výšku odchodného upraviť pre zamestnanca výhodnejšie). Na výpočet sa teda použije priemer pre pracovno-právne účely /ako na výpočet napr. náhrady za čerpanie dovolenky/.

  • Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.
  • Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, teda okamžitým skončením pracovného pomeru.

Zákonník práce v ustanovení § 68 ods. 1 ZP zakotvuje, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec: bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, porušil závažne pracovnú disciplínu.

  • Výplata odchodného sa odvíja od predloženia dokladu o podaní žiadosti o dôchodok alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne zamestnancom zamestnávateľovi. Ak zamestnanec predloží doklad /musia byť splnené podmienky uvedené vyššie/, ešte počas trvania pracovného pomeru, zamestnávateľ mu vyplatí odchodné v poslednej výplate.

Ak zamestnanec predloží doklad po skončení pracovného pomeru /musia byť splnené podmienky uvedené vyššie/, zamestnávateľ mu vyplatí odchodné aj po skončení pracovného pomeru s použitím priemeru pre pracovno-právne účely, ktorý bol platný v posledný deň skončenia pracovného pomeru.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa