30.06.2022 Mzdy

Legislatívne zmeny v oblasti HR a miezd v druhej polovici roka 2022


Zvýšenie daňového bonusu 

Od 1. júla 2022 prichádza k zmene súm daňového bonusu a zároveň úprave vekových hraníc, a to na deti do 15 rokov a deti nad 15 rokov. Zavádza sa aj ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu, ktorá predstavuje rastúci percentuálny limit základu dane v závislosti od počtu detí. 

Prehľad nových súm daňového bonusu:

VekDaňový bonus platný od 
1. 7. 2022
dieťa do 15 rokov70 €
dieťa nad 15 rokov40 €

Do decembra 2022 je zároveň možné uplatňovať postup platný do 30. júna 2022 v prípade, že je pre daňovníka výhodnejší.

Pre viac informácií o daňovom bonuse, prosím kliknite sem.

Zavedenie otcovskej dovolenky

Od 1. novembra 2022 by sa na Slovensku mala zaviesť otcovská dovolenka, ktorú budú môcť čerpať otcovia v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa v dĺžke 14 dní. Otcovská dovolenka by mala byť platená Sociálnou poisťovňou z nemocenského poistenia. Jej čerpanie nepredstavuje povinnosť. Nárok vzniká bez ohľadu na skutočnosť, že matka poberá materské alebo rodičovský príspevok. Toto obdobie sa následne započíta do celkového obdobia, kedy má otec nárok na materské. Za dva týždne otcovskej dovolenky mu patrí materské, ak splnil nasledujúce podmienky:

  • stará sa o dieťa,
  • je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote,
  • v posledných dvoch rokoch pred dňom požiadania o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Výška materského na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, respektíve 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

V čase poberanie materského po pôrode dieťaťa nejde o prerušenie poistenia, ide o vylúčenú dobu, kedy sa otcovi poskytuje materské a nie je povinný platiť poistné. 

Nový zákon je ešte potrebné odsúhlasiť v parlamente.

Zavedenie elektronickej PN (ePN)

Elektronická PN predstavuje novú službu Sociálnej poisťovne, prostredníctvom ktorej lekár elektronicky zapíše dočasnú pracovnú neschopnosť v systéme eZdravie od NCZI a tým sa nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré bolo doteraz potrebné doručiť zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Ruší sa tak aj osobitná žiadosť o dávku, ktorá bude automatická. Služba ePN má za cieľ prepojiť informácie a uľahčiť komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom. Systém je zavedený do praxe na dobrovoľnej báze od 1. júna 2022 a postupne by sa mal stať povinným. Zamestnanec by si mal overiť, či jeho lekár ePN poskytuje. 

Zamestnávateľom v elektronickom konte na Sociálnej poisťovni pribudla nová záložka s názvom ePN. Prostredníctvom nej bude prebiehať komunikácia a výmena údajov o:

  • vzniku, trvaní a ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti;
  • porušení liečebného režimu;
  • každej zmene v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ poskytuje číslo účtu zamestnanca a údaj o poslednom dni výkonu práce. Tieto informácie odošle cez ePN, ak predpokladá, že PN bude dlhšia ako 10 dní. 

Elektronické ohlasovanie zamestnávania cudzincov

Pri zamestnávaní cudzincov má zamestnávateľ povinnosť informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vždy pri nástupe do zamestnania a skončení zamestnania prostredníctvom tzv. informačných kariet – v lehote siedmych pracovných dní. Okrem podania poštou a osobne, je po novom možné doručiť informačné karty aj elektronicky na portáli www.slovensko.sk. Na zaslanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz. Úrad práce následne posiela potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa. 


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa