12.12.2023 Sociálne zabezpečenie

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Dobrovoľné sporenie na dôchodok.


Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt predstavuje dobrovoľné sporenie jednotlivca na dôchodok prostredníctvom dlhodobých sporiacich a investičných produktov, ktoré nie sú súčasťou doplnkového dôchodkového sporenia.

Výhody

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je zaujímavý najmä svojou prenositeľnosťou v rámci krajín Európskej únie. Z toho dôvodu môže byť pre vybrané skupiny ľudí atraktívnejšou voľbou ako klasické dôchodkové sporenia. Jeho prednosti by mohli oceniť predovšetkým mobilní pracovníci a mladí ľudia, ktorí plánujú svoju kariéru stráviť aj mimo územia SR, ako aj zahraniční pracovníci z členských krajín EÚ pracujúci na Slovensku, t. j. ľudia, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb v Európskej únii. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je zároveň rozumným riešením pre živnostníkov. Svoje sporenie si môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať vo vlastnom podnikaní.

Podmienky

Sporiteľom sa môže stať len plnoletá osoba, avšak na sporenie dôchodku prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nie je podmienkou poberanie zdaniteľného príjmu. To znamená, že v takomto dôchodkovom sporení môže byť sporiteľom aj osoba bez zamestnania, na materskej alebo rodičovskej dovolenke, či študent, ak sú schopní si prispievať na svoj budúci dôchodok. Výška príspevku nie je obmedzená.

Daňové výhody

Od 1. januára 2023 je príspevok sporiteľa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmu až do výšky 180 € ročne v úhrne pre všetky formy dôchodkového sporenia, t. j. pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt aj doplnkové dôchodkové sporenie. Počas trvania dôchodkového sporenia sa akumulovaný majetok sporiteľa nezdaňuje. Vyplatené dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa považujú za príjem z kapitálového majetku a zdaňujú sa 19 % sadzbou dane. Základom dane je dávka znížená o zaplatené príspevky.

Poskytovatelia

Investované finančné prostriedky sporiteľa spravuje poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového sporenia, ktorým po splnení stanovených podmienok môže byť:

 • doplnková dôchodková spoločnosť;
 • poisťovňa;
 • banka;
 • správcovská spoločnosť;
 • obchodník s cennými papiermi.

Podmienkou je zápis, poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu v centrálnom verejnom registri , ktorý vedie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Podmienky vyplácania

Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je možné vyplácať nasledujúce dávky:

 • dôchodok;
 • programový výber;
 • jednorazové vyrovnanie;
 • predčasný výber.

Dôchodok sa vypláca formou doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku.

Doživotný dôchodok sa vypláca počas obdobia života poberateľa dávok celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu až do smrti poberateľa.

Dočasný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov z celého majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

Prvá splátka doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku môže byť vyplatená najviac vo výške 25 % hodnoty majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového účtu.

Na žiadosť sporiteľa poskytovateľ vyplatí sporiteľovi jednorazové vyrovnanie v sume požadovanej sporiteľom, ak je hodnota majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nižšia ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa jednorazové vyrovnanie vypláca, príp. uplynulo päť rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podmienky vyplácania dôchodku, programového výberu alebo jednorazového vyrovnania

 • nárok na výplatu starobného dôchodku z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier);
 • nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier);
 • dovŕšenie veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier).

Sporiteľovi, ktorý nespĺňa podmienky vyplácania dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, poskytovateľ na jeho žiadosť vyplatí predčasný výber, v prípade

 • nepriaznivého zdravotného stavu sporiteľa, čo predstavuje invaliditu z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a táto skutočnosť nastala po uzatvorení zmluvy, prípadne je sporiteľ fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. V takomto prípade je celý majetok vyplatený jednorazovým výberom;
 • dlhodobej nezamestnanosti sporiteľa (sporiteľ je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov) a dovŕšil vek 57 rokov. V takomto prípade je majetok sporiteľa vyplácaný najmenej 5 rokov alebo jednorazovým výberom, ak je hodnota majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nižšia ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky dva roky dozadu.

Zobraziť viac

1.03.2022 Sociálne zabezpečenie

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa