29.04.2022 Mzdy

Legislatívne zmeny v oblasti HR a miezd v roku 2022


Od 1. mája prichádza k zvýšeniu súm stravného pre tuzemské pracovné cesty nasledovne.

 • 6 EUR – časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 EUR – časové pásmo 12-18 hodín,
 • 13,70 EUR – nad 18 hodín.

Keďže na sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty je naviazané aj stravné poskytované zamestnávateľom pre svojich zamestnancoch pri každodennej práci nad 4 hodiny, príspevok na stravovanie sa taktiež zvyšuje.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie za týchto podmienok:

 • Minimálna hodnota jedla je 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. minimálna hodnota stravného je 4,50 EUR
 • Zamestnávateľ prispieva vo výške najmenej 55 % z ceny jedla (zvyšných 45% by mal uhrádzať zamestnanec, pokiaľ sa na stravné neprispieva zo Sociálneho fondu), t.j. minimálny možný príspevok zamestnávateľa je 2,48 EUR
 • Zamestnávateľ môže prispievať najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, od 1.5.2022 maximálne do výšky 3,30 EUR

V skratke:

 • Maximálna výška stravného je 6,00 EUR.
 • Maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo sa zvyšuje na úroveň 3,30 EUR.
 • Minimálna výška stravného je 4,50 EUR.
 • Minimálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo sa zvyšuje na úroveň 2,48 EUR.

Pozor, tí zamestnávatelia, ktorí doteraz poskytovali čiastku menšiu ako 2,48 EUR na deň musia zvýšiť dotáciu na stravné!

Časť ceny gastrolístka/jedla môže byť hradená zo sociálneho fondu, zvyšok si dopláca zamestnanec.

Finančný príspevok

Tento príspevok je v rovnakej sume, ktorú prispieva zamestnávateľ zamestnancom na jedlo alebo gastrolístok, a zároveň platí:

 • Min. suma finančného príspevku = 2,48 EUR.
 • Max. suma finančného príspevku = 3,30 EUR.

Finančný príspevok môže zamestnávateľ poskytnúť aj zo sociálneho fondu, bez limitu.

Gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vopred.

Pozor, od 1. mája 2022 je takisto zvýšená náhrada za kilometre pri pracovných cestách nasledovne:

 • 0,059 €/km – jednostopové vozidlá, trojkolky,
 • 0,213 €/km – osobné cestné motorové vozidlá.

Nepeňažné plnenie do výšky 500 EUR je oslobodené od dane aj odvodov

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nejaké nepeňažné plnenie, napr. darčekovú poukážku (do obchodu, wellness-u a p.), lístky do divadla, darček k jubileu a p., toto plnenie je oslobodenie od dane a odvodov v prípade že za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov nepresiahne 500 EUR a zároveň nie je uznaným daňovým výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (t.j. spoločnosť si ho nemôže dať do nákladov). Hodnota, ktorá presiahne 500 EUR bude predmetom dane a takisto vymeriavacím základom pre ZP a SP.

Napriek tomu, že príjem do 500 EUR nebude predmetom dane a odvodov, je potrebné ho uviesť do podkladov na spracovanie miezd, keďže je potrebné ho uviesť vo výplatnej páske, aj keď nebude mať žiaden reálny dosah.

Vek 65 rokov, ako dôvod na výpoveď – pozastavená účinnosť

V roku 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá mala platiť od 1. januára 2022 a jej predmetom bola možnosť dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že dovŕšil 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. V decembri minulého roka Ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti, čo znamená, že daný dôvod momentálne nie je možné uviesť ako dôvod výpovede zamestnanca. Dôvodom je možná diskriminácia.

„KURZARBEIT“ – trvalý systém ochrany pracovných miest

Kurzarbeit je nový systém vytvorený pre spoločnosti so zamestnancami, netýka sa SZČO a takisto jednoosobových s. r. o. Jeho účinnosť začína 1. marca 2022.

Zamestnávatelia majú prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne poskytnúť informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov, na základe čoho je určená aj zmena pri platení poistného a financovanie podpory v čase skrátenej práce. Zavádza sa nový odvod Sociálnej poisťovne – poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP), ktorý je na strane  zamestnávateľa 0,5 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa znižuje poistné na poistenie v nezamestnanosti z 1% na 0,5 %, čiže dopad na pravidelnú výšku odvodov zamestnávateľa alebo zamestnanca nie je prakticky žiaden (s výnimkou napr. dohodárov – dôchodcov). Spoločnosť CONTRACT ADMINISTRATION (SLOVAKIA), s.r.o. zastupuje svojich klientov pred Sociálnou poisťovňou a informáciu o type právneho vzťahu zamestnancov našich klientov Sociálnej poisťovni poskytla, takže na strane našich klientov-zamestnávateľov nie je potrebné nič riešiť.

Kurzarbeit slúži ako pomoc zamestnávateľovi na udržanie pracovných miest, tým že znižuje jeho mzdové náklady a zároveň šetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzení. Nárok vzniká v prípade, že zamestnávateľ nie je schopný dočasne prideliť prácu zamestnancovi v plnom rozsahu z dôvodu nepriaznivej situácie, ktorú nemohol ovplyvniť, a tak sa dohodne so zamestnancom na skrátenej práci. Prvé žiadosti sa podávajú v apríli, vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ako to funguje?

Zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške min. 80 %:

 • štát – 60 % priemerného zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, nie však viac ako 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje;
 • zvyšok financuje firma.

Dotácia od štátu sa môže poskytovať najviac 6 mesiacov v 24 po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Praktický príklad

V marci 2022 mal zamestnanec 110 hodín prekážok v práci z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa počas skráteného pracovného času. Jeho priemerný hodinový zárobok za 4. štvrťrok 2021 bol 5 EUR/hod.

Štátna dotácia = 60 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážok

Štátna dotácia = 60 % x 5 eur x 110 hodín = 330 EUR

Podmienky nároku na podporu:

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.skratenapraca.gov.sk

Wage compensation in case of obstacles on the part of the employer

As of March 1, 2022, in the case of an employer’s application for support during part-time work, the employee is entitled to a wage compensation in the amount of min. 80% of his average earnings.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa