3.11.2021 ZUS

Zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 roku


Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasiłków. Pojawi się m.in. możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę świadczenia chorobowego, nawet jeśli ZUS odnotuje opóźnienie w opłacaniu składek.

Od nowego roku zmieni się wysokość niektórych świadczeń, a sposób ustalania okresu pobierania zasiłków ma być prostszy niż dotąd. Przedsiębiorcy będą ponadto mogli otrzymywać świadczenie chorobowe nawet w przypadku opłacania składek po terminie. W życie wejdą też ważne zmiany dla kobiet pobierających zasiłek macierzyński.

Tabela ZUS „Zmiany do ustawy systemowej, emerytalnej, zasiłkowej i wypadkowej”

Świadczenie chorobowe pomimo zaległości w opłacaniu składek

Według znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły otrzymywać świadczenie z tytułu ubezpieczenia chorobowego w sytuacji opóźnienia w opłacaniu składek, bez konieczności składania wniosku do ZUS (jeśli opłacą zaległe składki po terminie).

Ponadto, możliwe będzie nabycie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy w okresie, w którym ubezpieczony zalega z opłacaniem składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Taka osoba zyska prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia, ale w sytuacji braku uregulowania zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się.

Zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia nie będzie natomiast przeszkodą w wypłacie zasiłku.

Wyższe świadczenie za pobyt w szpitalu i macierzyński na nowych zasadach

Zmiany w przepisach wpłyną także na wysokość świadczeń za pobyt w szpitalu i rozszerzą krąg kobiet uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego.

Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (w 2021 r. – 70 proc.).

Ponadto, prawo do zasiłku macierzyńskiego od 2022 r. uzyskają kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy (do tej pory wygaśniecie umowy w przypadku śmierci pracodawcy skutkowało brakiem takiego świadczenia).

Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego i pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Według nowych przepisów przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie w niezdolności do pracy nie będzie miała znaczenia w przypadku ustalania okres zasiłkowego (okres ten wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy). Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

Dodatkowo, zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni, z wyjątkiem osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wyeliminowana zostanie również konieczność występowania o ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, jeśli, pomiędzy okresami pobierania zasiłków i bez względu na ich rodzaj nie odnotowano przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Obecnie podstawę wymiaru ustala się od nowa, gdy przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Zobacz także: Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich w 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa