2.12.2020 ZUS

Zasiłek opiekuńczy w związku z pandemią wydłużony do 24 grudnia


Możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużono do 24 grudnia 2020 r. Jednocześnie wprowadzono obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem pandemii koronawirusa.

30 listopada 2020 r. Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do 24 grudnia 2020 r. prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego rodzicom dzieci do lat 8, jeśli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko
  • gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy na czas pandemii nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka jest w stanie zapewnić dziecku opiekę (np. korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego lub jest bezrobotny) oraz w sytuacji, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dodatkowy zasiłek dla rodziców dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności

W przypadku sprawowania przez rodziców opieki nad dziećmi:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

Jeśli zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę lub inną placówkę, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu epidemii przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – podstawa wypłaty

Podstawą wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest jak dotychczas oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożone u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, które jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą składać oświadczenie w ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Nowy obowiązek dla szkół

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2020 r. wprowadziło nowy obowiązek dla szkół podstawowych. Są one zobowiązane do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa.

Objęcie dziecka opieką następuje, jeśli rodzic złoży do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek. Skorzystanie z tej formy opieki uniemożliwia jednocześnie wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zobacz także: Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa