30.08.2022 Prawo pracy

Zagraniczne zwolnienie lekarskie – czy uprawnia do zasiłku chorobowego?


Czy pracownik przebywający za granicą w razie choroby lub wypadku ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach? Jakie elementy musi posiadać zagraniczne zwolnienie lekarskie by usprawiedliwić nieobecność w pracy?  

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą – jakie wymogi?

Pracownik wypoczywający lub pracujący zdalnie za granicą może ulec wypadkowi lub zachorować i w związku z tym otrzymać zagraniczne zwolnienie lekarskie. Kiedy zwolnienie lekarskie wystawione poza Polską spełnia wymogi i uprawnia do zasiłku chorobowego?

Po pierwsze, najważniejszą kwestią jest forma dostarczonego pracodawcy dokumentu. W Polsce powszechnie honorowane jest elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA). Zagraniczne zwolnienie lekarskie musi być jednak przesłane w formie papierowej, system PUE ZUS nie jest bowiem kompatybilny z systemami obowiązującymi w innych państwach UE i poza UE.

Po drugie, liczy się dostarczenie oryginału dokumentu uprawniającego do nieobecności w pracy. O ile w Polsce zwolnień wystawionych w systemie nie trzeba już dostarczać pracodawcy w określonym terminie, to zagraniczne zwolnienie lekarskie musi być niezwłocznie przesłane w oryginale do pracodawcy oraz do ZUS, a prawidłowo wystawiony dokument powinien być opatrzony datą wystawienia nie dalszą niż trzy dni wstecz.

Ważne: dokumenty uprawniające do wypłaty zasiłku chorobowego w formie papierowej można wysłać do dowolnej placówki ZUS za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacji o niezdolności do pracy mogą udzielić również rodzina lub osoby bliskie pracownika, ale warto pamiętać, że należy tego dokonać możliwie jak najszybciej. Jeśli natomiast pojawią się okoliczności uniemożliwiające przekazanie informacji, przyjmuje się, że zgłoszenie powinno nastąpić maksymalnie w terminie dwóch dni od ustania okoliczności, które uniemożliwiały przekazanie tejże informacji.

Istotny jest też fakt, iż zwolnienie lekarskie wystawione za granicą nie musi być przetłumaczone na język polski, o ile zostało wystawione na terytorium i w językach urzędowych państw:

  • członkowskich Unii Europejskiej,
  • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ponadto, zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza zawierać powinno:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
  • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Bez względu na fakt czy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby została stwierdzona przez lekarza za granicą, czy w Polsce, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach.

Zagraniczne zwolnienie lekarskie – jakie obowiązki ma pracodawca?

Zwolnienie lekarskie z zagranicy zostało dostarczone, o czym w takiej sytuacji powinien pamiętać pracodawca?

W myśl przepisów do obowiązków pracodawcy należy weryfikacja prawidłowości wystawionego zwolnienia lekarskiego. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy:

  • w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub
  • czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

W razie poważnych wątpliwości pracodawca może także zwrócić się do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Jeśli natomiast kontrolujący stwierdzi nieprawidłowości, sporządza protokół zawierający ustalenia i opisuje na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Ustalenia te będą następnie podstawą do ewentualnego niewypłacenia pracownikowi zasiłku chorobowego. O niewypłaceniu świadczenia zawsze decyduje ZUS.

Outsourcing płac – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa