4.09.2017 Technologia

Wystawianie zaświadczeń w formie elektronicznej


Ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 992) określono nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej.

Obecnie zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, ale muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymaga to od lekarzy i innych osób upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, ponoszenia dodatkowych kosztów lub przechodzenia odpowiednich procedur, by móc korzystać z takiej formy wystawiania zaświadczeń lekarskich. Udoskonaleniem jest to, że po wejściu w życie nowych przepisów, zaświadczenia będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez ZUS.

Nowe regulacje będą obowiązywały od dnia 1 grudnia 2017 roku, ponieważ ZUS musi mieć czas na dostosowanie swojego systemu teleinformatycznego, by umożliwić wprowadzanie nowego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, zawierające dane i informacje, opatrzone jego podpisem i pieczątką. Dane i informacje niezbędne do wystawienia dokumentu wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego.

Wystawiający zaświadczenie w terminach określonych przez prawo przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego.

Dodatkowo warto zauważyć, że przedłużono okres przejściowy, w którym istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w dotychczasowej formie papierowej. Tylko do dnia 30 czerwca 2018 roku będzie istniała możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji papierowej.

Po tym terminie od dnia 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie będą wystawiane jedynie w wersji elektronicznej.

Niniejszy biuletyn ma na celu informowanie Klientów Contract Administration o zagadnieniach z szeroko pojętej tematyki pracowniczej.  Jego intencją nie jest udzielanie porady.  Radzimy Czytelnikom, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji bądź działań w związku z informacją zawartą w niniejszym biuletynie, zasięgnęli formalnej porady.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Zobacz także

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa