16.04.2021 Praca zdalna

Wypadek przy pracy zdalnej – wytyczne GIP


Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Pracy w niektórych przypadkach nie jest konieczne badanie przez okręgowego inspektora pracy wypadków, do których doszło podczas pracy zdalnej. Jakich sytuacji to dotyczy i jak wpływa to na odpowiedzialność pracodawcy?

Pracodawca odpowiada za organizację i bezpieczeństwo pracy, także tej w formie zdalnej i telepracy. O wypadku przy pracy pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy i inne organy (w zależności od rodzaju wypadku), które zajmują się m.in. badaniem jego przyczyn.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy odpowiednich organów, w tym właściwego okręgowego inspektora pracy, stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą.

Pracodawca musi więc niezwłocznie powiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy, o każdym zdarzeniu mającym związek z pracą, jeśli może być ono uznane za wypadek przy pracy (patrz definicja poniżej).

Zarządzenie nr 3/21 Głównego Inspektora Pracy z 18 stycznia 2021 r. w uzasadnionych przypadkach umożliwia jednak podjęcie przez okręgowego inspektora pracy lub jego zastępcę decyzji o niebadaniu nagłych przypadków medycznych, wypadków komunikacyjnych lub wypadków zaistniałych podczas pracy zdalnej.

Niezbadanie zdarzenia przy pracy zdalnej będzie w szczególności możliwe, jeśli ze wstępnych informacji wynikać będzie, że zdarzenie to nie miało związku z naruszeniem przepisów BHP i uprawnień poszkodowanych do świadczeń z tego tytułu.

Przypomnijmy, że definicja wypadku przy pracy określa, że jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, a co najważniejsze jest to zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • w związku z lub podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ponadto, warto zauważyć, że gdy zdarzenie ma miejsce w mieszkaniu prywatnym, PIP nie ma uprawnień ustawowych do prowadzenia czynności kontrolnych w takich lokalizacjach, a jak do tej pory nie ma jeszcze orzecznictwa, które określałoby dokonywanie oceny zdarzeń w trakcie pracy zdalnej.

Trzeba jednak podkreślić, że wytyczne GIP, bez względu na ich charakter, nie zwalniają pracodawcy z obowiązku powołania zespołu powypadkowego, ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, a także sporządzenia i zatwierdzenia protokołu powypadkowego, także w przypadku zdarzeń zaistniałych w trakcie pracy zdalnej.

W okresie marzec – grudzień 2020 r. do PIP zostało zgłoszonych 6 wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania pracy zdalnej.

Zobacz także: Szczepienia przeciw COVID-19 – czy pracownikowi przysługuje dzień wolny?

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa