20.02.2020 PPK

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają na celu gromadzenie środków przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Jakie są najważniejsze zasady dokonywania wpłat i od czego zależy wysokość składek?

Zobacz także: Obsługa PPK

Wpłaty do PPK

Warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określają przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r. Wpłaty środków do PPK są finansowane przez:

  • uczestników PPK, czyli pracowników firm, które zawarły umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową – wpłaty podstawowe i dodatkowe (maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto),
  • pracodawcówwpłaty podstawowe i dodatkowe (maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto),
  • Fundusz Pracy – jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłata roczna.

WAŻNE! Maksymalna łączna wysokość wpłat pracownika i pracodawcy na fundusz PPK nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby pomiędzy 18 a 55 rokiem życia są zapisywane do programu automatycznie, natomiast osoby w przedziale wiekowym 55 – 70 lat mogą do niego przystąpić po zapisaniu się .

Wpłaty podstawowe

Wpłaty podstawowe na fundusz PPK pochodzą zarówno od uczestników PPK, jak i pracodawców. Wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez pracownika stanowi 2% jego wynagrodzenia (może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie pracownika z różnych źródeł jest niższe niż 1,2-krotność płacy minimalnej).

Uczestnik może zmienić wysokość wpłaty podstawowej składając odpowiednią deklarację, będzie ona obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu jej złożenia u pracodawcy. Wpłaty podstawowe potrącane są z wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Wpłaty dokonywane przez podmiot zatrudniający wynoszą 1,5% wynagrodzenia (nie podlegają możliwości zmiany), są finansowane ze środków pracodawcy, ale nie są wliczane do podstawy służącej do wyliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Podlegają one natomiast opodatkowaniu jako przychód pracownika.

Z dokonywania wpłat zwolnione są podmioty i uczestnicy PPK w przypadku:

  • przestoju ekonomicznego,
  • niewypłacalności pracodawcy,
  • czasowego zatrzymania lub ograniczenia działalności pracodawcy w skutek powodzi lub braku środków na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych.

Obliczeń wysokości wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez uczestnika i przez płatnika dokonuje podmiot zatrudniający. Odpowiada on także za dokonywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz pobieranie składek od uczestników PPK.

Pracodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w oskładkowaniu, jeśli wynikają one z nieprawidłowych informacji przekazanych przez pracownika. Ewentualne roszczenia dotyczące wpłat ulegają natomiast przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od daty ich wymagalności.

UWAGA! Obowiązkiem pracodawcy jest informowanie uczestnika PPK o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej oraz możliwości dokonywania wpłaty dodatkowej.

Co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 r., pracodawca ma także obowiązek w terminie do ostatniego dnia lutego poinformować pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania wpłat na jego rachunek PPK, jeśli nie złoży on ponownie deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w funduszu.

Wpłaty dodatkowe

Wpłaty dodatkowe finansowane są zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Ponadto, do wpłat dodatkowych zalicza się jednorazową wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną. Obie wpłaty finansowane są z Funduszu Pracy.

Podmiot zatrudniający może dokonywać wpłat dodatkowych na rachunek uczestnika PPK w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika zależnie od długości zatrudnienia oraz postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania w danej spółce.

Uczestnik PPK może natomiast dokonywać wpłat dodatkowych na swój rachunek PPK w wysokości do 2% wynagrodzenia lub całkowicie z nich zrezygnować składając u pracodawcy odpowiednią deklarację. Ewentualne zmiany obowiązują od następnego miesiąca po miesiącu złożenia deklaracji.

Wpłaty finansowane przez uczestników PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzeń. Następnie w terminie do 15-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane, zostają one przekazane do wybranej instytucji finansowej zarządzającej funduszem.

W przypadku, gdy wypłaty wynagrodzeń w danej spółce odbywają się częściej niż raz w miesiącu wpłat do PPK dokonuje się raz do końca danego miesiąca.

Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Po upływie pełnych 3 miesięcy od dnia przystąpienia uczestnika PPK do programu (warunkiem jest dokonanie wszystkich wpłat podstawowych za te miesiące) uczestnik otrzymuje z Funduszu Pracy jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN.

Ponadto, uczestnik PPK otrzymuje raz w roku tzw. dopłatę roczną, jeśli w danym roku kwota wszystkich wpłat na rachunek uczestnika (wpłaty podstawowe i dodatkowe) była równa lub wyższa od 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto obowiązującego w roku, za który jest należna dopłata. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Dopłata roczna wynosi 240 PLN i jest finansowana z Funduszu Pracy.

Prawo do dopłaty rocznej przysługuje wyłącznie raz w roku bez względu na ilość posiadanych przez uczestnika rachunków PPK (rachunek otwarty najpóźniej lub jeśli wszystkie zostały otwarte tego samego dnia, ten na którym jest najwięcej środków).

Dopłata roczna nie przysługuje uczestnikowi PPK, jeśli:

  • pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE,
  • uczestnik PPK w miesiącu, w którym wysokość finansowanych przez niego wpłat podstawowych wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, otrzymał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia brutto,
  • uczestnik PPK ukończył 60 rok życia i rozpoczął dokonywanie wypłat środków z rachunku PPK (dokonywanie wypłat po 60-roku życia jest dobrowolne, uczestnik nadal może kontynuować oszczędzanie).

Dopłata roczna wypłacana jest do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje niniejsza dopłata.

Zobacz także: Pracownicze Plany Kapitałowe – wszystko, co powinieneś wiedzieć o PPK w Twojej firmie

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa