20.10.2020 Podatki

W 2021 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń


Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od płacy minimalnej, a w 2021 r. najniższa pensja pójdzie w górę. O ile będzie można zatem zmniejszyć pracownikowi dłużnikowi wypłatę? 

Mechanizm kwoty wolnej od potrąceń ma chronić pracownika będącego dłużnikiem przez zbyt dużym obniżeniem pensji w przypadku, gdy jej część podlega egzekucji komorniczej lub dobrowolnym potrąceniom. Wysokość kwoty nieobjętej redukcją ustala się głownie w oparciu o minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

W 2021 r. płaca minimalna wyniesie 2800 PLN, a konsekwencją podwyżki będzie zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń. Jednakże w obliczeniach tej kwoty liczą się również następujące zmienne:

  • wymiar czasu pracy pracownika określony w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z pensji potrącenia,
  • uczestnictwo i wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
  • koszty uzyskania przychodu i ewentualnie kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek,
  • „zerowy PIT” jeśli znajduje zastosowanie i ewentualnie zmiany w wynagrodzeniu lub sytuacji rodzinnej pracownika wynikające z sytuacji epidemicznej i zastosowania rozwiązań tarcz antykryzysowych.

Kwota wolna od potrąceń w 2021, a wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy ma wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Pracownik zatrudniony na pełen etat i pracownik wykonujący obowiązki w niepełnym wymiarze czasu pracy spodziewać się mogą różnych kwot potrąconych z pensji. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz uczestnictwo w PPK także wpływają na wysokość potrąceń.

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w sytuacji egzekucji kwot mających pokryć należności inne niż świadczenia alimentacyjne, przysługuje kwota wolna od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek społecznych, zdrowotnej, zaliczki na PIT i wpłat do PPK. Gdy jednak potrącane są zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi kwota wolna stanowi 75% wynagrodzenia, a przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP – 90% pensji.

Pozostałe należności obejmujące sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia wyłącznie za pisemną zgodą pracownika. Warto też pamiętać, że w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia, kwoty wolne od potrąceń będą wyglądały inaczej, bowiem osoby te objęte są zwolnieniem z opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Kwoty wolne od potrąceń, a umowa zlecenie

Jeśli chodzi o egzekucję należności z wynagrodzeń, od 1 stycznia 2019 r. zrównano osoby pracujące na umowę zlecenie z osobami zatrudnionymi na etat w rozumieniu przepisów prawa pracy. Do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń od wynagrodzenia zleceniobiorcy dłużnika stosuje się przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń, a art. 87 i art. 871 KP uzupełniono o świadczenia powtarzające się mające na celu zapewnienie utrzymania lub stanowiące jedyne źródło dochodu dłużnika.

Do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń dla zleceniobiorców przyjmuje się więc płacę minimalną obowiązującą pracowników etatowych, natomiast w przypadku wątpliwości w zakresie ustalenia egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorcy dłużnika ustawodawca rekomenduje kontakt z komornikiem lub innym organem egzekucyjnym.

Zobacz także: Tarcza 5.0: dalsze zwolnienia ze składek ZUS dla firm

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa