12.12.2016 Doradztwo HR

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 R. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług


Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (zwana dalej: Ustawą) wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.05.2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Termin na wdrożenie tej dyrektywy minął 18.06.2016 r. Dyrektywa ta ma na celu zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych, w szczególności chodzi o egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona.

Przepisy Ustawy mają zastosowanie nie tylko do pracodawców mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE, ale również odpowiednio w razie delegowania pracowników na terytorium RP przez pracodawców posiadających siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Minimalne warunki zatrudnienia

Ustawa wprowadza zasadę, że pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewniatakiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż te wynikające z przepisów polskiego prawa pracy w zakresie m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony niektórych kategorii pracowników, zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

Kontrola prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma uprawnienia do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP. Kontroli podlegać będzie: rzeczywistość prowadzenia przez przedsiębiorcę znacznej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego oraz tymczasowość oddelegowania. Działania te mają na celu przede wszystkim zapobiegać nadużyciom i obchodzeniu przepisów o delegowaniu pracowników.

Jeśli kontrola wykaże, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium RP, PIP przysługiwać będzie prawo do wniesienia powództwa do sądu pracy o ustalenie prawa właściwego dla stosunku pracy łączącego oddelegowanego i jego pracodawcę.

Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP

Ustawa nakłada na pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP nowe obowiązki m.in.:

1) wyznaczenie osoby upoważnionej na terenie RP do pośredniczenia w kontaktach z PIP;

2) złożenie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, oświadczenia wobec PIP zawierającego informacje szczegółowo określone Ustawą;

3) przechowywanie na terytorium RP w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedniej dokumentacji związanej z delegowanym pracownikiem;

4) dostarczanie wskazanych w ustawie dokumentów na żądanie PIP, przy czym obowiązek ten rozciąga się (aż) na okres dwóch lat licząc od dnia zakończenia wykonywania pracy na terenie RP przez delegowanego pracownika.

Niespełnienie obowiązków przewidzianych Ustawą stanowić będzie wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. Karze tej będzie mógł podlegać pracodawca delegujący pracownika lub osoba działająca w jego imieniu.

Niniejszy newsletter z oczywistych względów ma na celu jedynie zasygnalizowanie zmian.

 

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Zobacz także

Brak wpisów

Nie mogliśmy znaleźć żadnych wpisów.

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa