15.02.2022 Prawo pracy

Ułatwienia dla pracodawców – rząd przyjął projekt nowelizacji o PPE


Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Projektowane przepisy zakładają m.in. przeniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców na instytucje finansowe obsługujące PPE.

Projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) ma wprowadzić szereg rozwiązań, których nadrzędnym celem jest ułatwienie prowadzenia programów emerytalnych przez przedsiębiorców.

Nowelizacja o PPE – najważniejsze zmiany

Ułatwienie prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych (PPE) ma być realizowane poprzez:

  • przeniesienie środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego;
  • zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej (dobrowolnej) oraz dopuszczenie finansowania tej składki ze źródeł innych niż wynagrodzenie uczestnika PPE;
  • przeniesienie uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców na instytucje finansowe obsługujące PPE posiadające zasoby osobowe i infrastrukturę techniczną niezbędną do ich prowadzenia;
  • wprowadzenie obowiązku przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku);
  • wprowadzenie opcji czasowego zawieszenia bądź ograniczenia wydatkowania środków na PPE przez pracodawców prowadzących PPE w związku z ich okresową trudną sytuacją finansową;
  • wprowadzenie przepisu zakładającego, że pracodawca, po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, nie będzie zobowiązany wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej; 
  • skrócenie z 12 do 3 miesięcy okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE;
  • uregulowanie maksymalnego okresu jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 6 miesięcy).

Nowelizacja ustawy – zmiany w IKE i IKZE

W projekcie nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i kontach emerytalnych znalazły się również przepisy dotyczące IKE i IKZE:

  • wprowadzenie możliwości zawierania umów o prowadzenie IKE i IKZE w postaci elektronicznej;
  • wprowadzenie zapisu przewidującego, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach.

Nowelizacja ustawy – od kiedy nowe rozwiązania zaczną obowiązywać?

Większość wspominanych powyżej rozwiązań nowelizacji ustawy o pracowniczych programach i kontach emerytalnych ma wejść w życie 1 kwietnia 2022 r., z wyjątkiem zmian dotyczących IKE i IKZE (po upływie 14 dni od dnia publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw) oraz zmiany dotyczącej składki dodatkowej (1 stycznia 2023 r.)

Zobacz także: Kodeks pracy 2022 – ważne zmiany dla pracodawców i pracowników

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa