11.05.2020 BHP

Tarcza antykryzysowa: nowe terminy i formy szkoleń BHP


Nowelizacja ustawy o tarczy antykryzysowej przyjęta przez Sejm zmieniła dotychczasowe zasady przeprowadzania szkoleń BHP w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Szkolenia BHP – jakie zmiany w związku z pandemią?

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza nowe sposoby i terminy przeprowadzania szkoleń BHP.

Wstępne szkolenia BHP

W czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wstępne szkolenia BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) mogą być przeprowadzane w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli zdalnie.

Wyjątek stanowią szkolenia dotyczące instruktażu stanowiskowego pracownika zatrudnianego lub przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych. Wyjątek ten odnosi się także do uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Instruktaż ogólny (min. 3 godziny lekcyjne) w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium może być przeprowadzony z użyciem środków komunikacji elektronicznej, przy czym pracownicy powinni otrzymać (elektronicznie) materiały umożliwiające im zaznajomienie się z podstawowymi przepisami BHP:

  • zawartymi w Kodeksie pracy,
  • w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy,
  • obowiązującymi w danym zakładzie pracy
  • oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Okresowe szkolenia BHP

Nowe przepisy zakładają wydłużenie ważności okresowych szkoleń BHP maksymalnie do 60-tego dnia licząc od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dla szkoleń, których termin przeprowadzenia przypadł w czasie obowiązywania stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego lub w ciągu 30 dni od ich odwołania.

Dopuszcza się także przeprowadzanie zdalnie szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (min. 8 godzin lekcyjnych), przy czym pracownicy ci powinni otrzymać (elektronicznie) komplet materiałów aktualizujących i uzupełniających ich wiedzę oraz umiejętności, a także otrzymać niezbędny zakres materiałów co do zagrożeń i metod ochrony przed tymi zagrożeniami związanych z wykonywaną pracą jak i zasad postępowania w razie wypadku przy pracy.

Po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom przyswojenia przez uczestników zdalnego szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

WAŻNE! Działania pracodawców w obszarze szkoleń w dziedzinie BHP podjęte w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników i jednocześnie powinny pozwolić zmniejszyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zobacz także: Koronawirus: wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe tylko online

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa