1.08.2019 Prawo pracy

Świadectwa pracy – zmiany od września


7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących świadectw pracy. Jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje?

Termin wydania świadectwa pracy

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od tego momentu nie zamierza nawiązać z daną osobą kolejnego stosunku pracy. Jeśli w ciągu tych 7 dni nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy, świadectwo pracy powinno być wydane tylko na wniosek pracownika. Takie żądanie pracownik jest zobowiązany zgłosić najpóźniej dzień przed ustaniem stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca ma 7 dni na wysłanie go lub dostarczenie w inny sposób pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. 

Sprostowanie świadectwa pracy – dłuższy termin

Od 7 września 2019 roku pracownik będzie miał więcej czasu na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Obecnie ma na to 7 dni od daty otrzymania świadectwa, po wejściu w życie zmian okres ten wydłuży się do 14 dni. W przypadku odmowy korekty świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownik w ciągu 14 dni od czasu otrzymania odmowy, będzie mógł zwrócić się o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

Zmianą będzie także zniesienie obowiązku wskazania pracownikowi przez pracodawcę właściwego sądu rejonowego – sądu pracy, do którego powinien zgłosić się z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.

Trwałe zniszczenie poprzedniego świadectwa pracy

Według znowelizowanych przepisów po wydaniu pracownikowi sprostowanego świadectwa pracy, pracodawca w sposób trwały (uniemożliwiający odtworzenie) usunie z akt osobowych pracownika poprzednie świadectwo pracy.

Świadectwo pracy z fotokodem

Projekt rozporządzenia o świadectwach pracy zakłada także wprowadzenie ułatwień dla osób z dysfunkcją wzroku. Planowane zmiany miałyby objąć dodanie kodów QR (fotokodów) na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Fotokod będzie zawierał informacje o  rodzaju dokumentu, numerach i orientacji stron oraz ogólnej liczbie stron. Na ostatniej stronie wzoru wskazane byłoby miejsce złożenia podpisu. Projekt tej zmiany jest obecnie w fazie konsultacji. 

Dowiedz się więcej:
Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa