16.12.2020 ZUS

Składki na ZUS 2021


Już wiadomo jaka będzie podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców w 2021 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat w tej sprawie.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ZUS.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2021

W 2021 roku zmieni się podstawa wymiaru składek. Nowe wartości, na podstawie których oblicza się ich wysokość wyniosą:

  • minimalne wynagrodzenie 2 800 zł (wzrost z 2600 zł)
  • oraz prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5259 zł (wzrost z 5227 zł)

Podstawa wymiaru składek ZUS za 2021 r. będzie kształtować się więc następująco:

  • 30% minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., czyli co najmniej 840 zł dla:

– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2021 r., czyli co najmniej 3155,40 zł dla:

osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienionych w punkcie 1),

– twórców i artystów,

– osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

– osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

– osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Składki ZUS 2020 i 2021 – porównanie

Jak wspomniano powyżej, w 2021 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę wyniesie 5259 zł, a podstawa wymiaru składek ZUS 3155,40 zł, zatem wysokość poszczególnych składek w 2021 w stosunku do składek 2020 będzie kształtować się następująco:

  Składki ZUS 2021 Składki ZUS 2020
  Firmy działające na rynku dłużej niż 2 lata (1)
Składka emerytalna 615,93 zł 612,19 zł
Składka rentowa 252,43 zł 250,90 zł
Składka chorobowa 77,31 zł 76,84 zł
  Firmy prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące (2)
Składka emerytalna 163,97 zł 152,26 zł
Składka rentowa 67,20 zł 62,40 zł
Składka chorobowa 20,58 zł 19,11 zł

Ponadto, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wyniesie 157 770 zł, w roku 2020 wyniosła ona 156 810 zł.

Mały ZUS plus 2021

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, czyli opłacające tzw. „mały ZUS plus” na razie muszą jeszcze poczekać na informację dotyczącą najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. ZUS już zapowiedział odrębny komunikat w tej kwestii.

W 2020 r. podstawa wymiaru składek, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku małego ZUS plus uzależniona była od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Warto też przypomnieć, że podstawa wymiaru składek w przypadku małego ZUS plus nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 roku podstawa ta wynosiła 4 026,01 zł.

Zobacz także: Obowiązek rejestrowania umów o dzieło

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa