21.02.2019 PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje


Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych przeszła ścieżkę legislacyjną i została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

Środki gromadzone przez uczestnika PPK, co do zasady, stanowią jego prywatną własność.

W ramach ustawy można wyróżnić dwa rodzaje umów:

 • Umowa o zarządzanie PPK
 • Umowa o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Powinien to zrobić nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

Umowa o zarządzanie podlega wpisowi do ewidencji PPK.

Umowa o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera również umowę o prowadzenie PPK. Umowa jest zawierana w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego. Natomiast taki obowiązek został nałożony na instytucję finansową, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK. 

Pracodawca będzie miał obowiązek zapisania do PPK wszystkich pracowników w wieku od 18 do 55 lat, dla których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 lat, podmiot zatrudniający może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK wyłącznie na wniosek takiej osoby. Pracodawca jest jednak zobowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o możliwości złożenia takiego wniosku. Podmiot zatrudniający nie zawiera natomiast umowy o prowadzenie PPK, dla osoby, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 rok życia.

Zgodnie z nowymi przepisami podmiot zatrudniający będzie zawierał umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja obok danych dotyczących podmiotu zatrudniającego i danych uczestnika PPK zawiera również oświadczenia uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK (na podstawie pisemnej deklaracji). 

Wpłaty dokonywane do PPK

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe ze środków własnych. Oba podmioty mogą też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 % wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość opłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2%  wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane jest z różnych źródeł w danym miesiącu, nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej lub wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej. Zmieniona wysokość opłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Zachętą do gromadzenia środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidzianą w uchwalonej ustawie mają być tak zwane wpłaty powitalne i dopłaty roczne. Wpłata powitalna będzie świadczeniem jednorazowym w wysokości 250 zł finansowanym z Funduszu Pracy. Następnie co roku, z tytułu uczestnictwa w PPK, pracownik będzie otrzymywał dopłatę roczną po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu ustawy), jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Zgodnie z art. 134 (z zastrzeżeniem art. 134 ust. 4 oraz art. 137 ustawy) ustawę stosuje się do:

 • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 – od dnia 1 lipca 2019 r.
 • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 – od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 – od dnia 1 lipca 2020 r.
 • pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Co ważne, zarówno w kontekście określenia ww. terminów wdrożenia PPK, jak i tego kogo obejmuje PPK, ustawa mówi o osobach zatrudnionych, a nie tylko o pracownikach w rozumieniu kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami w zakresie PPK osobami zatrudnionymi są osoby, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, które są:

 • pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych),
 • osobami fizycznymi, które ukończyły 18 rok życia, wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • osobami fizycznymi wykonującymi pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tych funkcji.

Podmiot zatrudniający za niewywiązanie się z obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, nie dopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK, nie zgłaszanie wymaganych ustawą danych lub podawanie nieprawdziwych danych, czy za nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK  będzie podlegał karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Niniejszy biuletyn ma na celu informowanie Klientów Contract Administration o zagadnieniach z szeroko pojętej tematyki pracowniczej.  Jego intencją nie jest udzielanie porady.  Radzimy Czytelnikom, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji bądź działań w związku z informacją zawartą w niniejszym biuletynie, zasięgnęli formalnej porady.

 Autorka:

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract Administration

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa