24.05.2017 Prawo pracy

Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących piersią


Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1053) zmieniono od dnia 3 sierpnia 2016 r. treść art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu – kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Rada Ministrów została zobowiązana do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu prac dla ww. osób obejmujących prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,

2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

– kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Dodatkowo zmiana kodeksu pracy objęła również art. 179 § 1 i 2. 

Według obecnego stanu prawnego pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Natomiast pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 176 § 2 Kodeksu pracy w dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796).

W katalogu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży znalazły się m.in. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg czy prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej (przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa).

Ważną zmianą jest zmiana zasad wykonywania pracy przez kobiety w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Od 1 maja  2017 r. dopuszczalna jest praca kobiet w ciąży na takich stanowiskach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł przekraczać jednorazowo 50 minut. Po takiej pracy z monitorem ekranowym powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Nie musi to być przerwa od pracy, a jedynie od pracy przy monitorze ekranowym.

Z kolei w przypadku kobiet karmiących dziecko piersią do katalogu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia zakwalifikowane zostały m.in. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej i 10 kg – przy pracy dorywczej czy ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Dodatkowo należy również zwrócić uwagę, że w zakładach pracy, w których funkcjonuje regulamin pracy – zgodnie z normą w art. 104 § 1 pkt. 6 Kodeksu pracy – powinien on zawierać wykaz prac wzbronionych kobietom (w tym kobietom ciężarnym i karmiącym dziecko piersią). Wydanie nowego rozporządzenia powoduje zatem konieczność implementacji  tych zmian w regulaminie pracy bądź w załączniku do regulaminu.

 Autor:

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract Administration

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa