24.11.2020 Prawo pracy

Obowiązek rejestrowania umów o dzieło


1 stycznia 2021 w życie wchodzą przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania w ZUS-ie umów o dzieło w terminie 7 dni od ich podpisania.

Umowa o dzieło to umowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy podmiotem zlecającym dzieło a przyjmującym zlecenie wykonania dzieła, w której podmiot zlecający zobowiązuje się do wypłaty stosownego wynagrodzenia pozostawiając ewentualne oskładkowanie umów po stronie wykonującego dzieło.

Umowa o dzieło powinna zawierać precyzyjne określenie przedmiotu umowy (stworzenie konkretnego dzieła w oparciu o dokładną specyfikację), powinna też umożliwiać skontrolowanie prawidłowości wykonania dzieła. Umowa o dzieło nie może być zawierana w stosunku do wykonywania stałych, powtarzalnych czynności.

Umowa o dzieło pozwala pracodawcom zredukować formalności i koszty związane z zatrudnieniem do niezbędnego minimum, a zawierane umowy jak dotąd nie były nigdzie zgłaszane. Tak było dotychczas, a jak będzie po 1 stycznia?

Umowa o dzieło – zmiany w przepisach

1 stycznia 2021 r. w życie wchodzą przepisy zobowiązujące przedsiębiorców do rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych każdej umowy o dzieło w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Obowiązek ten obejmie wszystkie umowy o dzieło poza umowami zawieranymi pomiędzy stronami pozostającymi w stosunku pracy. Zgłaszać więc trzeba będzie nawet umowy zawarte z własnymi pracownikami w przypadku, gdy dzieło jest wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.

Nadal jednak nie będzie obowiązkowego oskładkowania umów o dzieło (wykonujący dzieło może sam opłacać za siebie składki), jednakże zmiana przepisów pozwoli ZUS-owi, dzięki zbieraniu informacji o umowach, na ewentualne zlecanie kontroli w przedsiębiorstwach i w konsekwencji wydanie decyzji o konieczności przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia.

Zgłoszenia umów dokonywane będą za pomocą formularzy, których wzór nie został jeszcze opublikowany, a celem rejestracji według ustawodawcy ma być usprawnienie weryfikacji wniosków składanych w ramach tarcz antykryzysowych.

Kary i działania prewencyjne

Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia nie wywiążą się z nowego obowiązku mogą obawiać się sankcji obejmujących m.in. konieczności uregulowania nieopłaconych składek wraz z odsetkami lub uiszczenia opłaty dodatkowej.

W związku ze zmianą przepisów przedsiębiorcy powinni więc zawczasu dokonać przeglądu funkcjonujących już umów i podjąć ewentualne działania zapobiegawcze, polegające na przykład na zmianie formy zatrudnienia, jeśli zachodzi taka konieczność i pojawia się wątpliwość dotycząca zasadności wyboru właśnie tej formy zatrudnienia.

Zobacz także: Dłuższy termin na zapłatę PIT dla firm dotkniętych przez pandemię

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa