31.05.2022 PPK

Nowelizacja ustawy o PPK. Zmiany dla pracodawców od 4 czerwca 2022


Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada wdrożenie ważnych zmian mających uprościć prowadzenie PPK. Rozszerzona zostanie m.in. definicja podmiotu zatrudniającego, pracownik szybciej przystąpi do programu, a mikroprzedsiębiorca będzie informował o powodach niewdrażania PPK.

Nowelizacja ustawy o PPK została ogłoszona 20 maja 2022 r, a większość nowych przepisów wchodzi w życie już 4 czerwca 2022 r. Zmiany w ustawie o PPK zostały wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Zmiany w PPK obowiązujące od 4 czerwca 2022 r.:

 • pracodawcom i zleceniodawcom będącym płatnikami składek bez „numeru identyfikacyjnego” NIP lub REGPN również zostanie nadany status podmiotu zatrudniającego,
 • osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorcy będący podmiotami zatrudniającymi zostaną zobowiązani do złożenia – na wezwanie PFR – oświadczenia o spełnieniu warunków wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK, czyli o powodach niewdrażania PPK,
 • zakres informacji o PPK przekazywanych przez instytucje finansowe podmiotom zatrudniającym dotyczący dyspozycji składanych przez uczestników PPK zostanie ograniczony,
 • uczestnik PPK będzie mógł otrzymać dopłatę roczną także w sytuacji, gdy pracodawca nie finansuje za niego wpłat do PPK, gdyż uczestnik PPK przystąpił do PPE u tego pracodawcy,
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, następować ma zawsze na wniosek tej osoby,
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla nowo zatrudnionego pracownika, także już będącego uczestnikiem PPK, będzie możliwe już po upływie 14 dnizatrudnienia, ale nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia,
 • ustalony zostanie termin 7 dni na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz 7 dni na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową,
 • deklaracja wpłaty dodatkowej do PPK będzie obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ona złożona.

Powyższe zmiany mają doprecyzować obowiązujące przepisy, tak by obsługa PPK była łatwiejsza dla pracodawców, a jednocześnie żeby więcej zatrudnionych chciało oszczędzać w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Najważniejszą ze zmian jest z pewnością możliwość zapisu nowo zatrudnionej osoby już po 14 dniach od daty zatrudnienia. Zmniejszy to przerwę w oszczędzaniu na przyszłą emeryturę. Ważne jest także nadanie statusu podmiotu zatrudniającego podmiotom bez numeru identyfikacyjnego. Pozwoli to na przystępowanie do PPK osobom zatrudnionym w firmach, w których obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi i wynagrodzeniami powierzane są innym podmiotom zewnętrznym. Wszystkie powyższe zmiany wchodzą w życie 4 czerwca 2022 r. Jednak nowelizacja przewiduje także zmiany mające wejść w życie na jesieni bądź z mocą od lipca 2019 r. 

Pozostałe zmiany dotyczące funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych i daty ich wejścia w życie:

 • uregulowanie korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa – wchodzi w życie 21 listopada 2022 r.
 • zmiana terminu na zaewidencjonowanie wpłaty powitalnej oraz wskazanie, że niezaewidencjonowane wpłaty powitalne podlegają zwrotowi – zmiana weszła w życie 21 maja 2022 r. z mocą od 1 lipca 2019 r.
 • umożliwienie zaewidencjonowania dopłaty rocznej na rachunku PPK w kolejnych latach – wchodzi w życie 21 listopada 2022 r. z mocą od 1 lipca 2019 r.,
 • zwrot niezaewidencjonowanej dopłaty rocznej – zmiana weszła w życie 21 maja 2022 r. z mocą od 1 lipca 2019 r.

Po zmianie przepisów funkcjonowanie i obsługa administracyjna PPK mają być uproszczone, dlatego też nowelizację należy ocenić pozytywnie.

Zobacz także: Tabela PFR z rejestrem zmian w PPK

Jak możemy pomóc? Sprawdź naszą kompleksową usługę: Obsługa PPK


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa