4.05.2022 Prawo pracy

Nowelizacja ustawy o PPE – ułatwienia dla firm


25 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o IKE i IKZE. Nowe zasady uczestnictwa i prowadzenia programów emerytalnych mają zachęcać firmy do tworzenia PPE, a pracowników do gromadzenia w nich środków na przyszłą emeryturę.

Korzystane zasady uczestnictwa w PPE

Ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wprowadzi szereg ułatwień dla pracodawców oferujących PPE.

Nowe rozwiązania mają zachęcić zatrudnionych do dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę, a pracodawców do oferowania programów emerytalnych.

Nowelizacja ustawy o PPE zakłada wprowadzenie następujących zmian:

  • przeniesienie obowiązków administracyjnych (obowiązku informowania o zmianie danych i obowiązku sporządzania informacji rocznej) z pracodawców prowadzących PPE na instytucje finansowe obsługujące PPE;
  • 6-miesięczny okres wypowiedzenia, czyli okres likwidacji PPE (obecnie 12 miesięcy),
  • obowiązek przekazywania przez pracodawców oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej do Polskiego Funduszu Rozwoju (oświadczenie przekazywane w dwóch terminach – do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym),
  • uproszczona procedura zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE – zniesienie obowiązku wydania przez organ nadzorujący decyzji administracyjnej, pracodawca jedynie zgłosi fakt zawarcia porozumienia i przekaże porozumienie,
  • zniesienie zakazu wnoszenia składki dodatkowej (obecnie składka dodatkowa możliwa, jeśli umowa zakładowa tego nie zakazuje),
  • możliwość odprowadzania składki dodatkowej przez uczestnika z innych źródeł niż wynagrodzenie za okresy, w których nie otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenia,
  • możliwa odmowa rejestracji zmian programu lub wykreślenie programu z rejestru przez organ nadzoru z powodu niezgodności programu z przepisami ustawy bądź niezgodności trybu wykreślenia programu z przepisami ustawy, lub z powodu nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym przez organ nadzoru,
  • nowa instytucja prawna „przeniesienia środków”, czyli przekazania przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego,
  • pracodawca nie będzie zobowiązany do wpłaty kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej po okresie zawieszenia bądź ograniczenia tejże składki.

25 kwietnia ustawa została podpisana przez Prezydenta, przy czym większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące składki dodatkowej, wejdą one w życie 1 stycznia 2023 r. Zmiany w IKE i IKZE mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa