15.10.2021 Prawo pracy

Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich w 2022 roku


Od 2022 roku ZUS zyska nowe narzędzie umożliwiające kontrolowanie osób przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz zażąda zwrotu nienależnego świadczenia.

1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać przepisy nadające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nowe uprawnienia, które umożliwią pozyskiwanie danych koniecznych do weryfikacji prawidłowości przyznawania świadczeń z tytułu zwolnień lekarskich.

Kontrola L4 – jakie nowe uprawnienia dla ZUS?

Znowelizowane przepisy ustawy z dn. 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw mają pomóc kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich (na przykład w przypadku osób zatrudnionych u dwóch pracodawców) i zakładają:

  • Możliwość skierowania przez ZUS przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osoby przebywającej na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta w celu potwierdzenia czy przyznanie zwolnienia jest uzasadnione (przepis zaczął obowiązywać 5 października 2021 r.),
  • Możliwość pozyskiwania przez ZUS danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić (wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.).

Przy czym zauważyć należy, że ZUS nie będzie mógł w celu weryfikacji L4 występować o bilingi od operatora sieci komórkowej, nie zyska też prawa żądania od banku informacji o wykonanych transakcjach kartą. Zbierane dane pochodzić będą od pracodawców/płatników składek i mają pomóc zweryfikować czy pracownik zatrudniony w dwóch lub więcej miejscach przebywając na zwolnieniu lekarskim nie pracował w tym czasie w którymś z zakładów pracy.

Ponadto, zbieranie dodatkowych danych i kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania L4 ma głównie dotyczyć osób przebywających za zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, ale nie będzie to regułą.

Niesłusznie pobrane świadczenia z tytułu L4 – ZUS zażąda zwrotu

W ramach nowelizacji przepisów ZUS będzie mógł także zażądać zwrotu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeśli uzna, że zostało ono niesłusznie przyznane. Przed zmianą zdarzały się wątpliwości w kwestii zasadności żądania zwrotu świadczenia. Po 1 stycznia 2022 r. sytuacja ma się zmienić, a znowelizowane przepisy będą jasno określać, że nienależnie pobrane świadczenie należy zwrócić do ZUS wraz z odsetkami.

Zobacz także: 10 najważniejszych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa