12.08.2021 Podatki

Korekta raportów i deklaracji rozliczeniowych ZUS – zmiany w 2022 r.


W 2022 r. w życie mają wejść przepisy nowelizujące ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany będą dotyczyć m.in. ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych ZUS.

Przygotowywany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada modyfikację zasad dokonywania korekt raportów imiennych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie już na początku 2022 r., a celem ich wprowadzenia jest wyeliminowanie bezterminowej możliwości składania korekt przez płatników składek. Bezterminowość często bowiem przyczynia się do powstania tzw. „sztucznej likwidacji” poprzedniego zadłużenia bądź nadpłaty i tym samym zmian w zakresie stanów rozliczeń na koncie.

Według szacunków ZUS w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. liczba korekt dokumentów złożonych przez płatników wyniosła aż 38,3 mln, a tak duża skala korekt powoduje znaczne zaburzenie informacji dotyczących zgromadzonych na koncie środków i utrudnia ustalenie jego prawidłowego salda.

Zaproponowane w projekcie przepisy mają rozwiązać obecne problemy dotyczące stan kont płatników składek i ubezpieczonych poprzez wprowadzenie ograniczenia w czasie składania przez płatników korekt dokumentów ubezpieczeniowych.

Ograniczenie możliwości przekazywania korekt dokumentów ZUS w 2022 r.

Zmiana przepisów zakłada ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwości składania przez płatnika składek korekt dokumentów – deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego.

Na bieg 5-letniego terminu nie będzie mieć wpływu zaistnienie okoliczności zawieszających i przerywających bieg terminu przedawnienia dla należności z tytułu składek, a po upływie 5 lat od dnia, w którym składki rozliczone w deklaracji i raporcie stały się wymagalne, korekty dokumentów rozliczeniowych będą mogły być sporządzane wyłącznie z urzędu przez ZUS na koncie ubezpieczonego.

Ponadto, nadpłata na koncie ubezpieczonego powstała z tytułu korekty nie będzie podlegała zwrotowi, lecz będzie zaliczana na przychody FUS, a po upływie 5 lat, ZUS nie będzie mógł dochodzić należności z tytułu składek, jeżeli na skutek dokonanej korekty powstanie zadłużenie.

Zaproponowany w projekcie 5-letni termin będzie mógł zostać wydłużony, jeśli należności z tytułu składek, których dotyczyć będzie korekta nie ulegną przedawnieniu zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co ważne, projekt zakłada, że nowe ograniczenie w przekazywaniu korekt i deklaracji ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku, ale do 1 stycznia 2024 roku płatnicy będą mogli składać korekty dokumentów za okres do 31 grudnia 2021 roku na dotychczasowych zasadach.

Nowe sposoby podpisywania dokumentów ZUS

Proponowane w projekcie zmiany mają wprowadzić także nowe sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych składanych do ZUS. Obecnie ustawa pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast po wejściu w życie omawianej nowelizacji dokumenty będą mogły być podpisywane również z użyciem podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego.

Zobacz także: Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – projekt przepisów

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa