23.08.2017 Prawo pracy

Indywidualne rachunki składkowe


Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą przekazywać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych na jeden rachunek składkowy.

Przypisanie takiego numeru rachunku indywidualnie każdemu płatnikowi składek ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek.

Do 31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygeneruje numery rachunków składkowych (zgodne ze standardem Numeru Rachunku Bankowego), zaewidencjonuje je na kontach płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek i przekaże informacje o numerach rachunków składkowych płatnikom, którzy opłacają należności z tytułu składek. Nastąpi to albo drogą pocztową w postaci papierowej za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS (PUE) w przypadku płatników składek, którzy utworzyli profil informacyjny.

Jeśli płatnicy składek nie otrzymają informacji o rachunkach składkowych w terminie do 31 grudnia 2017 r., wówczas ustawa zobowiązuje ich do zwrócenia się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o przekazanie informacji o numerze składkowym przed najbliższym terminem opłacania składek.   

Numery rachunków składkowych wygenerowane przez ZUS do 31 grudnia 2017 r. będą aktywne od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa przewiduje również pewne ułatwienia dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia o niezaleganiu oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. Możliwa też będzie weryfikacja zaświadczenia lub decyzji, przez udostępnioną stronę internetową po podaniu odpowiednich danych.

 Autor:

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract Administration

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa