23.09.2022 ZUS

II rata odpisu na ZFŚS do 30 września 2022 r.


Pracodawcy mają coraz mniej czasu na przekazanie kolejnej raty na tzw. odpis ‘socjalny’. II rata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS musi zostać wpłacona najpóźniej do 30 września 2022 r. Rząd zaproponował także w ramach projektu ustawy budżetowej zamrożenie wysokości odpisów na fundusze socjalne w 2023 roku.

Odpisy na ZFŚS – II rata do 30 września 2022

Terminy, w których pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszy socjalnych muszą dokonywać wpłat odpisów na rachunek bankowy funduszu określone zostały w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Zgodnie z ustawą pracodawcy muszą dotrzymać trzech ważnych terminów:

 • do 31 maja – I rata odpisu na ZFŚS,
 • do 30 września – II rata odpisu na ZFŚS,
 • do 31 grudnia – korekta rocznego odpis w oparciu o rzeczywisty, przeciętny stan zatrudnienia.

Obowiązek utworzenia funduszu socjalnego spoczywa na wszystkich podmiotach sfery budżetowej.  Pracodawcy spoza sfery budżetowej tworzą ZFŚS, jeśli na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają:

 • przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • przynajmniej 20, ale poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli zakładowa organizacja związkowa zażądała utworzenia funduszu socjalnego (fundusz do wysokości określonej w art. 5 ustawy o ZFŚS lub podmiot decyduje o wypłacie pracownikom świadczenia urlopowego).

Jeśli chodzi o wysokość odpisów obligatoryjnych, to I rata odpisu na ZFŚS stanowi co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych przypadających na jednego pracownika:

 • zatrudnionego w normalnych warunkach,
 • młodocianego lub
 • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

II rata odpisu na fundusz socjalny pokrywa pozostałą część odpisów podstawowych plus fakultatywne zwiększenia.

Bardzo istoty jest fakt, iż powyższe ustawowe terminy i konieczność przesyłania środków na rachunek bankowy funduszu ZFŚS nie dotyczą pracodawców, którzy nie maja obowiązku tworzenia funduszu, ale ustanowili ZFŚS dobrowolnie w ramach swojej organizacji.

ZFŚS – wysokość odpisów w 2022 roku

Wysokość podstawy obligatoryjnych odpisów w 2022 r. na fundusz socjalny zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Zatem podstawa odpisów na ZFŚS w 2022 r. obliczana jest według kwoty 4434,58 PLN i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 300,56 PLN.

Biorąc powyższe pod uwagę, kwoty odpisów podstawowych na jednego pracownika w roku 2022 r. kształtują się następująco dla różnych warunków pracy:

 • standardowe warunki pracy – kwota odpisu 1662,97 PLN (37,5% podstawy naliczania),
 • szczególne warunki pracy – kwota odpisu to 2217,29 PLN (50% podstawy naliczania),
 • dla pracownika młodocianego:
  • 221,73 PLN w 1 roku nauki (5% podstawy naliczania),
  • 266,07 PLN w 2 roku nauki (6% podstawy naliczania),
  • 310,42 PLN w 3 roku nauki (7% podstawy naliczania).

W roku 2022 wzrosły nie tylko odpisy, ale także tzw. zwiększenia odpisu na ZFŚS. Zwiększenia dotyczą zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, sprawowania opieki nad emerytem lub rencistą, bądź prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zwiększenie odpisu ponad przewidzianą ustawą podstawę o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2022 r. – 277,16 PLN) przewidziane jest dla pracowników oraz dla emerytów i rencistów, nad którymi dany zakład pracy sprawuje opiekę socjalną.

Zwiększenie w przypadku prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wynosi 7,50% na każdego pracownika (2022 r. – 332,59 PLN), ale warunkiem jest przekazanie całości na wymieniony cel.

Natomiast maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2022 roku dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy i w pełnym wymiarze 40 godzin tygodniowo wynosi 1662,97 PLN, a w przypadku pracy na 3/4 etatu kwota ta jest mniejsza o 415,74 PLN i wynosi 1247,23 PLN.

Świadczenie urlopowe pracodawca może wypłacać, na przykład, jeśli zrezygnował z utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych mają natomiast jednostki budżetowe.

Zamrożenie wysokości odpisów na ZFŚS w 2023 r.

Choć obecnie pracodawcy tworzący ZFŚS muszą wywiązać się z obowiązku przekazania odpisów na rachunek funduszu ZFŚS w terminie do 30 września, to mimo wszystko warto już teraz poznać ustalenia rządu dotyczące wysokości podstawy naliczania odpisu socjalnego w roku 2023.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 przewidziano zamrożenie odpisów na ZFŚS. Oznacza to, iż wysokość podstawy naliczania odpisu nie zmieni się i wyniesie 4434,58 PLN, czyli będzie równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.

Bez zmian pozostanie także maksymalna wysokość świadczenia urlopowego. W 2023 r. wyniesie ona 1662,97 PLN, czyli tyle samo co w roku 2022.

Outsourcing kadr i płac – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa