10.05.2022 ZUS

Elektroniczne zawieranie umów – projekt przepisów


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nową wersję projektu ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie. Jednym z założeń projektu jest automatyczne przesyłanie do ZUS i urzędów skarbowych danych zawartych w umowach zawieranych za pomocą nowego systemu teleinformatycznego dedykowanego mikro przedsiębiorcom.

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej z 20 kwietnia 2022 r. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i trafił do konsultacji publicznych. Jest to druga wersja przepisów, pierwsza opublikowana została 1 grudnia 2021 r.

Dane z umów o pracę automatycznie trafią do ZUS

Projektowane przepisy zakładają umożliwienie mikro przedsiębiorcom korzystanie z systemu teleinformatycznego stworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. System ten pozwoli na elektroniczne zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i umów aktywizacyjnych. Wprowadzane do systemu dane mają być przesyłane bezpośrednio do ZUS i urzędów skarbowych. System pozwoli także na zmianę oraz wypowiadanie zawartych za jego pośrednictwem umów.

Zobacz także: Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia od 2023 r.

Nowy system teleinformatyczny – zawieranie i weryfikacja umów

Projekt ustawy w zakresie przepisów dot. niektórych umów zawieranych w sposób elektroniczny obejmuje szereg rozwiązań, które mają usprawnić proces zatrudniania, a zgłaszanie danych pracowniczych do ZUS i US przez mikro przedsiębiorców ma odbywać się automatycznie.

Korzystanie z nowego rozwiązania ma być dobrowolne, a administratorem danych znajdujących się w systemie będzie minister właściwy ds. pracy.

Główne założenia projektu:

  • udostępnienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych wzorów,
  • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zawieranie umów o pracę oraz umów zlecenia, umów o świadczenie usług,
  • wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które usprawnią obsługę procesu zawierania umów oraz przesyłania danych do ZUS i urzędów skarbowych.

Ponadto, pracodawca korzystający z systemu zostanie zwolniony z obowiązku przechowywania i archiwizowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Dane te będą bowiem przechowywane w systemie przez okres 10 lat.

Projekt przepisów – obawy ekspertów

Projektowane rozwiązania budzą szereg wątpliwość w środowisku ekspertów. Choć pozytywnie ocenić należy odciążenie najmniejszych przedsiębiorców i redukcję obowiązków związanych z zatrudnianiem, pojawiają się obawy co do bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz ewentualnych wzmożonych kontroli ze strony urzędów skarbowych. Warto też zauważyć, iż w projekcie nie uwzględniono średnich i dużych firm, a to właśnie one najbardziej obciążone są obowiązkami wynikającymi z zatrudniania pracowników. Ustawa trafiła do konsultacji publicznych, przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa