21.01.2021 Wynagrodzenia

Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne


Od 15 stycznia 2021 r. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w ramach Tarczy 6.0. Termin składania wniosków upływa przed końcem 3 miesiąca licząc od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dodatkowe świadczenie jednorazowe – dla kogo?

O jednorazowe świadczenie postojowe od 15 stycznia zgodnie z postanowieniami Tarczy 6.0, czyli ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mogą ubiegać się osoby uzyskujące przychód z umów cywilnoprawnych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów,

przy czym konieczne jest spełnienie przez te osoby następujących warunków:

  • przychód pochodzi z umowy cywilnoprawnej zawartej przed 15 grudnia 2020 r. z tytułów wymienionych powyżej,
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż wspominana umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej z tytułów wymienionych powyżej został uzyskany w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, i nie przekroczył on 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jednorazowe świadczenie postojowe – jak wnioskować i ile można otrzymać?

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne wynosi 2080 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskana suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekracza kwoty 1299,99 zł, wówczas jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia należy złożyć do ZUS wniosek RSP-CD6, jednak wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wypłacane będą na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zobacz także: Składki na ZUS 2021

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa