7.10.2019 PPK

Co można uznać za nakłanianie do rezygnacji z PPK i jakie są za to kary?


Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że przystąpienie do nowo tworzonych funduszy emerytalnych jest w pełni dobrowolne. Sytuacja ta rodzi jednak niebezpieczeństwo wystąpienia przypadków nakłaniania pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Kary za zniechęcanie pracowników do PPK

Od 1 lipca 2019 roku obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objął duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób. W tym samym czasie Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrole dotyczące przestrzegania obowiązku zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie PPK oraz poprawności dokonywania wpłat do funduszu w tych podmiotach.

Wyniki kontroli poznamy w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale już dziś wiadomo, że do urzędu wpłynęła pierwsza skarga dotycząca uchybień przy wdrażaniu PPK, a konkretnie dotycząca nakłaniania pracowników do rezygnacji z oszczędzania w funduszu.

Zgodnie z Art. 108 ustawy za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z PPK grozi kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Ponadto, ukaraniu podlegać może nie tylko podmiot zatrudniający, ale również osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu.

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK – kiedy ma miejsce i jaką formę może przybrać?

Art. 18. § 1 Kodeksu Karnego przewiduje, że za sprawstwo odpowiada nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub poleca jej wykonanie takiego czynu. Zatem w przypadku zniechęcania pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK karę ponieść może osoba bezpośrednio do tego nakłaniająca oraz osoba, która nakłoniła ją do podjęcia takich działań.

Samo nakłanianie, czyli inaczej podżeganie, według Kodeksu Karnego jest pojęciem niezwykle złożonym, a za nakłanianie pracownika do odstąpienia od PPK uznać można nawet zasugerowanie rezygnacji z funduszu przekazując pracownikowi informację o możliwości złożenia odpowiedniej deklaracji, w sposób wskazujący, że byłoby to działanie wysoce pożądane.

Form nakłaniania do zaniechania oszczędzania może być wiele. Może to być na przykład rada lub informacja przekazana zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W Art. 18. § 3 Kodeksu Karnego czytamy bowiem, że pomocnictwem w nakłanianiu może być ułatwianie popełnienia czynu zakazanego drugiej osobie, w szczególności udzielając rady lub informacji, bądź dostarczając konieczne środki i narzędzia.

Jakie działania mogą zostać uznane za nakłanianie do rezygnacji z PPK?

  • przekazanie dokładnego wyliczenia o ile zmniejszy się wynagrodzenie pracownika (poza wskazaniem procentowych kwot potrącanych pracownikowi z wynagrodzenia i dokładanych przez pracodawcę)
  • dzielenie się informacjami o własnej rezygnacji z programu przez osoby wyznaczone do wdrożenia lub obsługi PPK
  • nadmierne eksponowane miejsca, gdzie jest dostępna deklaracja o rezygnacji z PPK

Dowiedz się więcej: Obsługa PPK

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa