1.08.2016 Podatki

Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych od 1 stycznia 2017 r.


I. Obniżenie limitu transakcji gotówkowych od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe limity transakcji gotówkowych. W dniu 30 maja 2016 r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie obniżenia limitu płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Aktualnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  przedsiębiorcy mogą dokonywać płatności w gotówce do kwoty 15 000 euro. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania płatności w formie przelewów bankowych jedynie w przypadku przekroczenia powyższego limitu. Dotychczas naruszenie powyższej regulacji nie wywoływało jakichkolwiek konsekwencji na gruncie podatkowym.

Od 1 stycznia 2017 r. limit dla transakcji gotówkowych wynosić będzie 15 000 zł. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności bez wykorzystania rachunku płatniczego, w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekroczy 15 000 zł, skutkować będzie tym, że podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Transakcje w walutach obcych przeliczać się będzie na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przepisy przejściowe przewidują, że regulacje znajdą zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego limitu, tj. 15 000 euro.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa