1.09.2016 Badania i raporty

Alert – Ulga na prace badawczo-rozwojowe


Czym jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe (B+R) została wprowadzona do ustaw podatkowych z 1 stycznia 2016 r. i zastąpiła dotychczasową ulgę związaną wyłącznie z nabywaniem nowych technologii. Nowa ulga B+R adresowana jest głównie do przedsiębiorców prowadzących badania i prace rozwojowe, m.in., dla przedsiębiorców tworzących i projektujących nowe, zmienione lub ulepszone produkty, procesy, czy usługi.

Definicja działalności B+R

Ustawa o CIT nie formułuje wprost definicji działalności B+R, jednak należy traktować ją jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zastosowanie ulgi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie B+R mają możliwość dodatkowego (niezależnie od rozliczania kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych) odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na taką działalność. Aby zastosować ulgę należy prawidłowo zidentyfikować oraz wyodrębnić koszty kwalifikowane w księgach rachunkowych oraz wykazać je w zeznaniu rocznym. Niekiedy konieczne jest wprowadzanie zmian do regulaminów pracy, umów z pracownikami jak również opracowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych u przedsiębiorcy.

Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zalicza się:
1)    wynagrodzenie i składki pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej
2)    nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
4)    odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej
5)    odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych

W zależności od rodzaju wydatków oraz rozmiaru przedsiębiorstwa, kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu waha się w granicach od 10% do 30% poniesionych wydatków.

Rodzaj kosztu kwalifikowanego: Procent możliwy do odliczenia
Mikro-przedsiębiorca Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Pozostali podatnicy
Wynagrodzenie i składki pracowników 30%
Nabycie materiałów i  surowców    20%  10 %
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i  usługi równorzędne
Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP

Przykład oszczędności

Poniżej znajdą Państwo przykład oszczędności dla średniego przedsiębiorcy 1
w rozumieniu art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Rodzaj kosztu kwalifikowanego Kwota Poniesionego Wydatku („KPW”) Procent do odliczenia określony w ustawie („PDO”) Oszczędność podatkowa [KPW*PDO*19%(CIT)]
wynagrodzenia 3.000.000 zł 30% 171.000 zł
nabycie materiałów i surowców 2.000.000 zł 20% 76.000 zł
ekspertyzy i opinie 1.000.000 zł 20% 38.000 zł
285.000 zł

1 Średni przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa