1.09.2021 ZUS

10 najważniejszych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych


Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podpisana przez Prezydenta, ma wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnić rozliczenia z płatnikami. Od 2023 roku każdy płatnik składek będzie zobowiązany posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw został podpisany przez Prezydenta 19 sierpnia 2021 r. Celem nowelizacji jest uporządkowanie i racjonalizacja systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz ułatwienie prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS-u.

Poniżej prezentujemy 10 najważniejszych zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy o ZUS:

1. Objęcie ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – wspólnicy podlegać będą ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo od dnia nabycia udziałów w spółce aż do dnia wykreślenia jej z KRS albo zbycia wszystkich udziałów,

2. Wprowadzenie obowiązkowego profilu na PUE ZUS dla wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r. – obecnie zwolnieni z tego obowiązku są pracodawcy zatrudniający do pięciu osób, a jeśli do 30 grudnia 2022 r. płatnik składek nie założy PUE ZUS, organ zrobi to za niego w terminie do 31 stycznia 2023 r.,

3. Wprowadzenie przepisu jednoznacznie definiującego jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy – płatnicy składek będą musieli w informacji ZUS IWA wykazywać tzw. wypadki zrównane (zdarzenia traktowane na równi z wypadkiem przy pracy),

4. Ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych do 5 lat od momentu wymagalności składek,

5. Wprowadzenie możliwości potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków,

6. Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. – w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym, ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania,

7. Wprowadzenie możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,

8. Wprowadzenie nowej zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego – do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży,

9. Wprowadzenie skróconego do 91 dni (było 182 dni) okresu niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadającego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży),

10. Zasiłek chorobowy za dni pobytu w szpitalu w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, (obecnie jest to 70 % podstawy).

Nowela ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym znaczna część zaprezentowanych zmian zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Zobacz także: Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – 3 proc. zamiast 9 proc.?

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa