baby
1.06.2023 Pracovní právo

Překážky v práci – pokračování


Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je tradiční překážkou v práci, která je dle české legislativy poskytována výhradně matkám (ženám). To plyne již z názvu této překážky. Neznamená to však, že by muži z důvodu narození dítěte nemohli čerpat pracovní volno. Mají možnost čerpat otcovskou dovolenou a rodičovskou dovolenou od prvního dne narození svého dítěte, k čemuž se dostaneme později.

Účelem mateřské dovolené je ochránit zdraví nastávající matky a zajistit zdravý vývoj novorozence. Zpravidla se na ni nastupuje 6-8 týdnů před předpokládaným datem porodu. Je otázkou, zda je přípustné, aby zaměstnankyně na mateřskou dovolenou vůbec nenastoupila, pokud si to sama nepřeje. Právní názory se bohužel v této záležitosti liší a na otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože ji zákoník práce výslovně neřeší. Ovšem pokud žena na mateřskou dovolenou jednou nastoupí, již není předmětem sporu, jak dlouho musí mateřskou dovolenou čerpat. Celková délka nesmí být kratší než 14 týdnů a zároveň nelze mateřskou dovolenou ukončit před uplynutím 6 týdnů po porodu.

Mateřská dovolená patří k těm překážkám, kdy se žena vrací na své původní pracovní místo, tedy nejen na stejnou pracovní pozici dle pracovní smlouvy, ale i na stejné pracoviště. Výjimkou je samozřejmě situace, kdy bylo původní pracoviště zrušeno.

Za zmínku také stojí, že pokud by zaměstnankyně před nástupem na mateřskou dovolenou byla ve zkušební době, tak zaměstnavatel s ní teoreticky může ukončit pracovní poměr (ve zkušební době), nicméně podle rozsudku Nejvyššího soudu 21 Cdo 2195/2008 tak nesmí učinit z důvodu těhotenství zaměstnankyně. Obecně vnímaná „absolutní“ volnost při ukončení pracovní poměru ve zkušební době, tak neplatí, protože takové ukončení pracovního poměru by dle zmíněného rozsudku bylo diskriminační.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená standardně navazuje na mateřskou dovolenou. Jejím smyslem je prohloubení péče o dítě. Zvláštností je, že ji mohou čerpat oba rodiče současně. Matka vždy v návaznosti na mateřskou dovolenou, otec již od narození dítěte. Rodičovskou dovolenou lze čerpat až do 3 let věku dítěte. Požaduje-li zaměstnanec delší volno, je nutné se na tom se zaměstnavatelem dohodnout prostřednictvím klasického neplaceného volna.

Do 30.11.2022 musela být rodičovská dovolená formálně využívána v případech, kdy otec žádal o dávku otcovské poporodní péče a chtěl tak zůstat doma s dítětem a jeho matkou (družkou, manželkou). Do té doby totiž otcovská dovolená jako překážka v práci neexistovala.

Zajímavostí je, že nárok na rodičovskou dovolenou vzniká pouze v případě, že daná osoba o dítě reálně pečuje. Rodičovská dovolená tedy nemůže být poskytnuta jen na základě skutečnosti, že daná osoba je biologickým/právním rodičem dítěte. Nutno také podotknout, že právní rodičovství má zde přednost před biologickým aspektem. Příkladem je, že biologickými rodiči je vdaná žena a muž, který není jejím manželem. Z právního hlediska je v takovém případě otcem dítěte manžel matky dítěte, nikoli biologický otec.

Ohledně toho, zda je možné, aby rodič požádal o rodičovskou dovolenou v menším rozsahu, než jaký umožňuje zákon a později svou žádost změnil a rodičovskou dovolenou si prodloužil, panuje víceméně shoda, že takto postupovat lze. Už ale není tak jednotný názor ohledně toho, zda je takto možné postupovat naopak. Tedy, zda může zaměstnanec původně nahlášenou rodičovskou dovolenou zkrátit a požadovat návrat do práce dříve, než původně avizoval.

Zákon ukládá zaměstnavateli vyhovět žádosti zaměstnance o čerpání standardní dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V takovém případě je vhodné upozornit, že během čerpání dovolené dochází k přerušení ochranné doby, během níž nelze zaměstnanci dát výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr. Rovněž pokud s jiným zaměstnancem byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do návratu jiného zaměstnance z mateřské či rodičovské dovolené a není tam rovněž uvedeno, že se pracovní poměr uzavírá i na dobu případné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, tak by formálně měla doba určitá skončit po skončení mateřské dovolené. Pokud zaměstnanec dále dochází do práce a zaměstnavatel ho v tom nechá, přechází pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou dle § 65, odst. 2 zákoníku práce, a to od první dne, kdy zaměstnankyně čerpá standardní dovolenou.

Za zmínku rovněž stojí rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 4411/2007, podle kterého má rodič nárok na pracovní volno i v případě, že již dítě oslavilo 3. narozeniny, ale rodiče nemají možnost umístit dítě do školky ani jiným způsobem zajistit jeho péči. Pokud takovou překážku zaměstnanec prokáže a nahlásí včas, nemůže být nepřítomnost zaměstnance klasifikována jako neomluvená absence a nemůže to tak být důvod k výpovědi/okamžitému zrušení, přestože zaměstnavatel s tímto volnem nesouhlasí.

Otcovská dovolená

Formálně se jedná o celkem novou překážku v práci. Do zákoníku práce se dostala až v prosinci 2022. Jako překážku ji může čerpat zaměstnanec po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče, která je v ČR poskytována od února 2018. Do té doby, než otcovská dovolená jako překážka v práci začala platit, museli otcové čerpat rodičovskou dovolenou, na níž mají nárok již od narození dítěte.

Zaměstnanci na otcovské dovolené je poskytnuta stejná ochrana, jako zaměstnankyni na mateřské dovolené (zařazení na původní práci a pracoviště, zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, právo na dovolenou).


Ivana Brancuzká Country Manager

Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
18.05.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa