13.11.2020 Pracovní právo

Ošetřovné z důvodu uzavření škol – podzim 2020


Z důvodu trvání epidemie nemoci COVID-19 a na to navazující vládní nařízení o uzavření školských zařízení vyšel ve sbírce nový zákon (438/2020 Sb.) upravující speciální podmínky čerpání ošetřovného z důvodu péče o dítě, které nemůže danou školu navštěvovat. Přinášíme základní informace k tomuto ošetřovnému.

Podmínky a parametry ošetřovného pro podzim jsou podobné jako u ošetřovného na jaře 2020, nicméně některá pravidla se změnila. Upozorňujeme, že v tomto článku se bavíme pouze o speciálním ošetřovném z důvodu epidemie COVID-19 a s tím související uzavření škol. Probrány budou obecné podmínky a následně dva pohledy: zaměstnanec a mzdové účetnictví.

Obecné podmínky

Výše ošetřovného byla stanovena na 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu s tím, že je stanovena i minimální výše ošetřovného na jeden den ve výši 400 Kč. Pokud však zaměstnanec pracuje na kratší úvazek, je tato minimální výše krácena koeficientem zkráceného úvazku vůči úvazku plnému. Při úvazku 35 hod týdně činí minimální výše (400/40)*35=350 Kč.

Nárok na ošetřovné vzniká při péči o dítě do 10 let věku, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Změna je u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. U obou dohod vzniká nárok na ošetřovné, pokud v měsíci, kdy poprvé zaměstnanec převzal dítě do péče, je dohoda nemocensky pojištěná (je z ní odváděno sociální pojištění). Pokud v tomto měsíci daná dohoda pojištěná není, vzniká nárok na ošetřovné i v případě, že dohoda byla pojištěná aspoň ve třech bezprostředně předcházejících měsících.

Opět je možné se v péči během podpůrčí doby střídat s jinou osobou. Střídaní v jednom kalendářním dni však možné není. Nárok na ošetřovné je možné čerpat až do konce uzavření škol, ovšem nejpozději do 30. června 2021. Novinkou však je, že nárok na ošetřovné zaniká dnem skončení zaměstnání.

Nárok na výplatu ošetřovného není v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku. Za tyto kalendářní dny tedy není možné vyplácet ošetřovné. Současně žadatel o dávku nesmí tyto dny zaškrtnout ve své žádosti, přestože v tyto dny o dítě pečoval. Nezaškrtnutí těchto dnů žadatel čestně prohlašuje v žádosti.

Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu (víkend, státní svátky) v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem. Jinými slovy, pokud si žadatel vyplní v jednom kalendářním týdnu, že ošetřoval pouze ve dny, ve kterých by jinak nepracoval (např. jen sobotu a neděli), nedostane za tyto dny žádné ošetřovné.

Žádost zaměstnance o dávku

Nově žádost o ošetřovné vyplňuje pouze žadatel o dávku. Školské zařízení již své uzavření nepotvrzuje. O uzavření školského zařízení informuje žadatel ve své žádosti. Novinkou je také to, že pro žádost o ošetřovné je na portále generováno číslo žádosti. Toto číslo je vygenerováno pro jeden dávkový případ a je pak používáno ve všech dalších měsících. Žadatel by si tak měl číslo někam poznamenat, aby ho uváděl na každé další žádosti. V části „Prohlašuji, že výše uvedené zařízení bylo uzavřeno (částečně uzavřeno) z výše uvedeného důvodu ve dnech od“ se uvede datum, kdy bylo školské zařízení uzavřeno, nikoli datum, od kterého je žádáno o dávku nebo kdy poprvé žadatel začal o dítě pečovat. Není-li známo datum opětovného otevření školských zařízení, datum „do“ žadatel nevyplní. Po vyplnění na portále žadatel žádost vyexportuje do PDF, vytiskne, podepíše a předá zaměstnavateli osobně, poštou nebo e-mailem naskenované či vyfocené. Pokud zaměstnanec předává pouze sken, má povinnost mu předat později i originál (např. po návratu do zaměstnání). Je zde i možnost, aby zaměstnanec žádost vyplnil a zaměstnavateli zaslal vlastní datovou schránkou nebo e-mailem, který však musí být opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Žadatel dále vyplňuje všechny dny, kdy ošetřoval, ať už se jedná o pracovní dny, státní svátky či víkendy. ČSSZ proplácí ošetřovné na základě kalendářních dnů, nikoli pracovních. Pokud tedy zaměstnanec vyplní, že ošetřoval pouze v pracovní dny a víkendy vynechá, zbytečně si tím krátí celkovou výši ošetřovného. Jak již bylo řečeno výše, nelze si vyplnit dny ošetřování, které jsou školními prázdninami nebo dny ředitelského volna a pochopitelně ani dny, kdy zaměstnanec pracoval (i kdyby odpracoval jen část směny). Stejně tak nelze vyplnit ošetřovaní na den státního svátku, který zaměstnanec dostal od zaměstnavatele zaplacený. Aby se předešlo případným komplikacím, důrazně doporučujeme, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel předem dohodli na situaci ohledně státního svátku a žádost zaměstnance se tak shodovala se záznamy zaměstnavatele.

Záznamy zaměstnavatele

A jak by měla postupovat mzdová účetní? Ideální je, aby na portále vyplnila záznamy zaměstnavatele, kdy je stěžejní správně vyplnit nejen plán směn, ale i skutečný výkon práce. Na základě plánu směn ČSSZ pozná, které dny jsou dny pracovního klidu, a na základě skutečně odpracovaných směn zase pozná, za které dny nemůže vyplatit ošetřovné. Pokud o státním svátku neměl zaměstnanec jít do práce, tento den mzdová účetní nevyplní ani do plánu (1. řádek) ani do odpracovaného dne (2. řádek). Pokud by však zaměstnanec normálně musel jít do práce ve svátek (s náhradním volnem či příplatkem), tento den by do plánu směn vyplnit měla.

Otázkou zůstává, jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec vyplnil, že na státní svátek ošetřoval, ale žádost předá zaměstnavateli až ve chvíli, kdy jsou mzdy uzavřeny a zaměstnavatel mu při procesu zpracování mezd náhradu za státní svátek proplatil. Podle informací ČSSZ z jara by v takovém případě měl zaměstnavatel v záznamech vyplnit, že zaměstnanec ve státní svátek měl pracovat a pracoval, aby ČSSZ věděla, že za daný den mu nemá vyplácet ošetřovné. Tomuto by se však mělo ideálně předcházet způsobem popsaným výše.

Mzdová účetní do záznamů zaměstnavatele musí uvést i číslo žádosti, které vygeneroval zaměstnanec a dále informaci o týdenní pracovní době (v případě kratší doby, daný koeficient). To, zda zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání, se vyplňuje až ve chvíli, kdy potřeba ošetřování skončí (tedy po otevření škol). To stejné platí pro informaci, kolik hodin zaměstnanec odpracoval poslední den doby ošetřování a kolik hodin činila pracovní směna poslední den. Velmi důležitá je však informace o skončení pracovního poměru zaměstnance.

K vyplněným záznamům zaměstnavatele pak na portále lze připojit i sken žádosti zaměstnance jako přílohu a přímo přes portál lze záznamy spolu s žádostí zaměstnance odeslat.

Dávku ošetřovného bude vyplácet ČSSZ nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa